Stortinget har i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtatt å innføre en flypassasjeravgift. Toll- og avgiftsdirektoratet har på vegne av Finansdepartementet sendt saken på høring. Fylkesutvalget behandlet saken i dag og ble, mot stemmene fra Arbeiderpartiet, enige om en høringsuttalelse hvor det anmodes om en mer utfyllende utredning på flere punkter og at iverksettelsen av stortingsvedtaket utsettes.

Uttalelsen har følgende innhold:

 

"Vest-Agder fylkeskommune registrerer at det i høringsnotatet i liten grad fremkommer hvilke konsekvenser innføring av en avgift vil ha for næringslivet, rutetilbudene ved flyplasser, og klimautslipp.

 

Agderregionen er en av regionene som er hardt rammet av lavkonjunktur som følge av lav oljepris. Regionen har et stort eksportrettet næringsliv som benytter regionens hovedflyplass Kjevik i stor grad. Det er for fylkeskommunen svært viktig at mulige konsekvenser, som har betydning for regionens næringsliv og flyplass, blir utredet på en tilfredsstillende måte, og at denne kunnskapen tas med som en del av beslutningsgrunnlaget før innføring av avgiften.

 

Vest-Agder fylkeskommune er opptatt av klima og reduksjon i klimautslipp. I høringsnotatet fremkommer det i liten grad hvilke effekter innføring av avgiften vil kunne ha for reduksjon i klimautslipp. Det er viktig å få belyst om, og eventuelt hvor stor effekt, innføring av en avgift kan få i dette perspektivet.

 

Med bakgrunn i dette, anmoder Vest-Agder fylkeskommune om at iverksettelse av stortingsvedtaket utsettes inntil en utredning for mulige samfunnsmessige, økonomiske og klimamessige konsekvenser ved innføring av en slik avgift, er gjennomført."

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2016 | Skriv ut siden