Med 40 millioner kroner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet har Riksantikvaren nå fordelt til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. For Vest-Agders del er det tildelt tre millioner kroner til Hestmanden og 200 000 til Gamle Oksøy. Pengene går til istandsetting av fredede og vernede fartøy over hele landet. - Det er viktig at flere av våre historiske fartøy er i drift, slik at flest mulig kan oppleve fartøyene i sitt rette miljø. Fartøyvernet er helt avhengig av innsatsen fra de frivillige og årets tildeling er et viktig supplement til deres arbeid, sier riksantikvar Jørn Holme.

Det finnes i dag over 240 fartøy på Riksantikvarens verneliste. Av disse er 14 fredet. Fartøyvernet opprettholdes av innsatsen til flere tusen frivillige, som legger ned mange arbeidstimer innen vedlikehold, istandsetting og drift.

I 2016 satses det på å ferdigstille flere igangsatte prosjekter for å frigjøre verkstedfasiliteter og tilskuddsmidler for kommende år. For at et fartøy skal kunne få tilskudd, er det særlig to forhold som er viktige. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet. Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og lokalt engasjement, og legger vekt på å få en rimelig geografisk fordeling av ressursene. For 2016 var det innkommet søknader på samlet nærmere 308 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mars 2016 | Skriv ut siden