Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø opprettet denne uken en styringsgruppe som skal lede arbeidet med nytt Handlingsprogram for fylkesveg 2018 – 2021. Hovedutvalget utnevnte Gisle M. Saudland (Frp), Benedichte L. Hellestøl (H) og Helge Stapnes (Ap) fra utvalget som politiske representanter i styringsgruppen. Som deres personlige vararepresentanter ble utnevnt henholdsvis: Sigmund Oksefjell (SP), Oddlaug H. Tjomsland (KrF) og Janne Karin Nesheim (Ap). Styringsgruppen består i tillegg av administrative representanter fra fylkeskommunens samferdselsseksjon og Statens vegvesen

Handlingsprogrammet for fylkesveg er det styrende dokumentet som beskriver satsingsområder og konkrete prosjekter som skal være i fokus i løpet av en fireårsperiode. Dagens Handlingsprogram for fylkesveg gjelder for perioden 2014 til 2017. Programmet omfatter et stort antall fagområder knyttet til fylkesvegnettet som blant annet trafikksikkerhet, økonomi, investering, samt drift og vedlikehold.

Det legges til rette for at kommuner og regionråd skal komme med innspill til Handlingsprogrammet. Tidsaspektet er ofte utfordrende i forbindelse med vegprosjekter, særlig for interessegrupper som ønsker "sitt" prosjekt realisert. Det anses som viktig at kommunene gir tydelige signaler om hvilke prosjekter som er viktigst i deres område, slik at man i fellesskap kan enes om en plan for de aller viktigste prosjektene i regionen, og arbeide for å realisere disse.

For å få på plass en slik oversikt vil kommuner og regionråd bli gitt mulighet for å spille inn prioriterte prosjekter til Handlingsprogrammet. For at denne prosessen skal bli så ryddig som mulig ble det ved forrige rullering av Handlingsprogram for fylkesveg utarbeidet retningslinjer for disse innspillene. Retningslinjene skiller mellom mindre prosjekter som tenkes løst innenfor rammene av programområdene, og mellomstore prosjekter som krever egen linje og bevilging i Handlingsplanen.

Retningslinjene skal bidra til å sikre at veginvesteringer i fylket har bred støtte i regionene, slik at fylkeskommunens begrensede investeringsmidler på denne måten kommer flest mulig i regionen til gode. De samlede innspillene fra kommuner og regionråd vil deretter bli gjenstand for en faglig vurdering fra Statens vegvesen, før styringsgruppen i samarbeid med aktuell fagkompetanse legger frem en foreløpig innstilling til prioritering av prosjektene. Styringsgruppen vil deretter legge frem et forslag til Handlingsprogram for fylkesveg 2018 – 2021 til endelig vedtak i hovedutvalget.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer