Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om innholdet i en årsrapport over aktiviteten på fylkesvegnettet i fjor. Rapporten som er laget av Statens vegvesen viser at det i 2015 var en tydelig politisk vilje til å prioritere midler til fylkesvegnettet og den store aktiviteten som disse beslutningene har bidratt til.

Innenfor drift og vedlikehold synliggjør rapporten det omfattende arbeidet som gjøres for å opprettholde kvaliteten på det eksisterende vegnettet. Særlig fokus har vært på reasfaltering og vinterdrift, i tillegg til drift og vedlikehold av bruer, tunneler og elektroinstallasjoner. I tillegg kommer arbeidet med å rette opp og begrense skadene som følge av ekstremvær og andre uforutsette hendelser.

Flere investeringstiltak

Innenfor investeringer har det også vært betydelig aktivitet i 2015. Planlegging av Fv 43 gjennom Farsund har pågått for fullt, slik at arbeidene i marken kunne starte opp i januar 2016. På Fv 456 Vågsbygdveien har det vært gjort en stor jobb med å avklare saker knyttet til sluttoppgjøret med entreprenør. Det har likevel ikke vært mulig å oppnå enighet med entreprenør i løpet av 2015. Myk pakke har ferdigstilt flere prosjekter i 2015; fortau på Leire og miljøgate i Lunde i Søgne, fortau mellom Mosby skole og Kvarstein og bygging av rundkjøring på Moseidmoen samt fortau på Samkom i Vennesla. Dette er tiltak som har bedret trafikksikkerheten i de aktuelle områdene betydelig.

Det har også vært stor aktivitet knyttet til rekkverk og trafikksikkerhetstiltak, kollektivtiltak og fast dekke på grus, med en rekke mindre tiltak i hele fylket.

For øvrige vegprosjekter har det også vært stor aktivitet. På Fv 42 er prosjektet mellom Nerstølkrysset og Stulien i Hægebostad ferdigstilt. På Fv 359 i Åseral er Lognavatn og Nordgarden bruer ferdigstilt og åpnet. Det er også gjort tiltak for kommunale midler for å få asfaltert strekningen mellom bruene. Strekningsvis utbedring av Fv 351 mellom Røynli bru og Bortelid i Åseral pågår. Gang- og sykkelvegprosjektet på Fv 455 mellom Øyslebø og Heddeland i Marnardal er åpnet, mens noe arbeid gjenstår før kjørevegen er helt ferdigstilt. I Flekkefjord har det vært jobbet med konkurransegrunnlag for ny bybru på Fv 44. Det har samtidig vært stor aktivitet på ny tunnel gjennom Haughomfjellene på Fv 42 i Sirdal, hvor det ble markert gjennomslag for tunneldriften i september.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer