Da toppledelsen i KS nylig avholdt årets første konsultasjonsmøte med finansminister Siv Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var utfordringer på samferdselsområdet et sentralt tema. Transportetatene la 29. februar frem plangrunnlaget for Nasjonal Transportplan 2018 -2029 29. februar. I plangrunnlaget framkommer ulike beregninger av utfordringer for drift og vedlikeholdsbehov på det fylkeskommunale ansvarsområdet for gode og effektive samferdselsløsninger. Fra KS sin side ble det pekt på at selv om dette framkommer i et grunnlag for framtidige langsiktige prioriteringer, bør kunnskapen få konsekvenser også for det økonomiske opplegget i 2017.

Det ble vist til at tilskuddsbehovet til drift av kollektivtrafikk i de ni største byområdene er beregnet til å vokse med 3,5 milliarder kroner frem til 2029. Det vil si en reell vekst på om lag 300 millioner kroner hvert år, for å innfri den nasjonale målsettingen om nullvekst i privatbiltrafikken. At Norge i fjor ble dømt for ulovlig helseskadelig luftkvalitet i EFTA-domstolen tilsier at staten sammen med storbyene må bidra til økt kollektivbruk og redusert biltrafikk.

Det ble videre påpekt at etterslepet på fylkesveinettet, inkludert behov for oppgraderinger på grunn av nye forskriftskrav er beregnet til 50-85 milliarder kroner. Dagens nivå på drift og vedlikehold av fylkesveger - 8,1 milliarder kroner i 2014 - er vesentlig lavere enn beregnet behov for kommende planperiode.

-Kostnad for å sikre punkt med høy skredrisiko på fylkesvegnettet er beregnet til om lag 15 milliarder kroner. Det vil ta over 20 år med gjeldende bevilgningsnivå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2016 | Skriv ut siden