Kroppsøving har over flere år vært blant fagene i videregående opplæring med flest elever uten vurdering. I de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder var det 82 elever som ikke bestod kroppsøving skoleåret 2014-15. Fylkestinget har bedt om en at utfordringen gjennomgås og at det legges frem anbefalinger til tiltak som skal bidra til økt gjennomføring i faget. Hovedutvalg for kultur og utdanning støttet i går anbefalingene fra fylkeskommunens utdanningsadministrasjon.

Det er klarlagt at rundt halvparten av elevene uten vurderingsgrunnlag i faget mangler vurderingsgrunnlag også i et eller flere andre fag. Disse elevene har utfordringer utover kroppsøvingsfaget. Den andre halvdelen uten bestått mangler kun kroppsøving. Den reelle utfordringen i et gjennomføringsperspektiv angår derfor rundt 40 elever årlig.

For elever uten vurderingsgrunnlag i kroppsøving etter Vg2 yrkesfag, blir konsekvensen at de ikke er kvalifisert for læreplass.  De kan skaffe læreplass selv, men de vil ikke være kvalifisert til å få læreplass gjennom ordinær innsøking, eller ta fagopplæring i skole. Elevene må da ta påbygg til studiekompetanse, gjøre omvalg eller slutte i videregående opplæring.

Flere utfordringer
Utfordringene i faget er mange og sammensatte. En kartlegging i de videregående skolene peker på flere forhold. Mange sliter psykososialt og med eget selvbilde. Tradisjonell kroppsøving brukes fortsatt. Ved noen skoler innebærer dette et betydelig element av testing. På yrkesfag blir ofte to klasser a 15 elever slått sammen for å spare penger. To klasser fra ulike programområder gjør det vanskelig både å yrkesrette faget og gi god tilpasset opplæring. Lokalene legger i liten grad til rette for valgmuligheter for elevene, enten i form av valg innenfor samme emne eller kroppsøvingsform. Tradisjonelle gymsaler med tilhørende styrkerom brukes i stor grad. Fremmedspråklige jenter i enkelte klasser er noe overrepresentert når det gjelder manglende vurderingsgrunnlag. En del elever har negative erfaringer fra ungdomsskolen. Handlingsrommet den nye læreplanen gir brukes ikke i tilstrekkelig grad, og konkurranse og testing er en for stor del av opplæringen i faget.

Tiltak
Hovedutvalget ga tilslutning til flere tiltak. Et av disse omfatter lærertetthet og fleksibilitet. Skolene tildeles ressurser i kroppsøving tilsvarende en lærer per 30 elever på studieforberedende utdanningsprogram, og en lærer per 15 elever på yrkesfag.  Dersom en skole velger å organisere kroppsøving med annen ressursbruk, må denne organiseringen vurderes ut fra formålet med kroppsøvingsfaget og målet om økt gjennomføring.

Et annet tiltak  er at ny læreplan må brukes. Fagforum for kroppsøving må legge til rette for skolering av lærerne i faget, enten gjennom egne kurs eller ved anbefaling om deltakelse på eksterne kurs. Skolene bør legge til rette å prøve ut bevegelsesglede. Tangen videregående skole i Kristiansand kan være ressursskole i dette arbeidet.

Nok et tiltak er at Fagforum for kroppsøving tar initiativ til at det i alle regionene gjennomføres felles læreplansamlinger for kroppsøvingslærere i ungdomsskole og videregående skole.

Det legges videre opp til at alle skolene må ha rutiner for tett oppfølging av eleven med fravær i faget. Rutinene må klargjøre ansvarsforhold og innhold for oppfølging av fravær for faglærer, kontaktlærer, avdelingsleder og eventuell involvering av skolens team for tilrettelagt opplæring. Kroppsøvingsfaget involveres i skolenes arbeid med tilpasset opplæring. Kroppsøvingslærerne må få drøftet sine utfordringer med rådgivere/ sosiallærere, helsesøster, kontaktlærer og avdelingsleder.

Politisk forslag
Arbeiderpartiet fremmet i møtet et forslag som fikk enstemmig tilslutning: «Vi ber utdanningssjefen i Vest-Agder opprette samarbeid med kommunene og ungdomsskolene for å sammen utarbeide en felles forståelse av hvordan kroppsøvingsfaget bør praktiseres i skolen, med fokus på å fremme økt folkehelse og et sunt forhold til kropp, trening og kosthold. Et av hovedfokusene i samarbeidet med ungdomsskolene bør være bevegelsesglede og tidlig innsats for å hindre drop outs i videregående skoler». 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer