Norges vassdrags- og energidirektorat har oversendt Vest-Agder fylkeskommune en søknad fra Flekkefjord kommune om permanent senkning av vannstanden i to mindre vann, Brannvann og Springvann, som ligger i Rauliområdet like sydøst for Flekkefjord sentrum. De aktuelle vannene ble kunstig etablert på slutten av 1800-tallet som et ledd i byens vannforsyning. Vannene har imidlertid etter hvert mistet sin betydning som drikkevannskilder. Dammene er etablert som fyllingsdammer som i dag er mer eller mindre gjengrodd. Fylkesutvalget behandlet søknaden tirsdag og hadde ingen merknader til senkningen, men anmoder kommunen om å utarbeide en tiltaksplan for landskapspleie og revegetering i de områdene som blir berørt.

De to vannene har i dag i første rekke betydning for landskapsopplevelsen i området, som er et viktig nærturområde for byen.

Fylkeskommunens overordnede interesse i denne saken er hensynet til friluftslivsinteressene i området. Rauliområdet er et viktig turområde for befolkningen i byen og nærområdene. Området er i regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet betegnet som et svært viktig regionalt friluftsområde.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mars 2016 | Skriv ut siden