Høsten 2014 startet Bortelid Utmarkslag planlegging av et utviklingsprosjekt for området. Prosjektet, som er treårig, handler om å utvikle Bortelid som reisemål med et særlig fokus på aktiviteter. Prosjektet skal også bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser og skape flere nye. Åseral kommune har tatt utvikling av Bortelid inn som et delmål i egen kommuneplan. I tillegg har kommunen nylig bevilget 500 000 kroner per år i tre år under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres. Utmarkslaget har søkt Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til delvis finansiering av tiltaket. Fylkesutvalget bevilget tirsdag 400 000 kroner og har som intensjon at fylkeskommunen også skal følge opp med samme beløp både i 2017 og 2018.

Det er etablert en bredt sammensatt arbeidsgruppe. I tillegg til egne representanter i utmarkslaget er idretten, hytteeierne, utbyggere og kommunen representert. Gruppen har arbeidet med å definere utfordringer og muligheter, målsettinger, målgrupper, aktuelle tiltak, organisering, gjennomføring og, ikke minst, muligheter for finansiering.

Målsettingen for prosjektet er at Bortelid skal bli det foretrukne besøksmålet i fjellet på Sørlandet. Strategien som er fastsatt er at Bortelid når målet ved å satse langsiktig og målrettet på generell utvikling av Bortelid som besøksmål i tillegg til utvikling av folkehelseaktiviteter, trivsel og utvikling av idrettsaktiviteter.

Prosjektet har en planlagt totalramme på henimot 4,7 millioner kroner.

Bortelid ligger øverst i Åseral. Området er et mye brukt turområde og er en sentral innfallsport til Den Norske Turistforenings rutenett i Setesdal Vesthei. Det er også et regionalt hytteområde.

Utviklingen av Bortelid som reisemål startet tidlig på 60-tallet med turisthotellet Haakonseter. Etableringen av fritidsboliger tok for alvor fart på begynnelsen av 70 tallet. I 1972 ble Bortelid Utmarkslag etablert. Formålet var i første rekke å legge til rette for hyttebygging. I dag er det 1300 fritidsbosteder. Området kan by på et skisenter med fem trekk, fellesanlegg for langrenn og skiskyting, butikk og vintercampingplass.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2016 | Skriv ut siden