Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til omstillingsprosjekter eller tiltak for å fremme nyskaping, fornyelse og styrking av konkurransekraften i næringslivet på Agder. Fylkeskommunene har til sammen satt av inntil fem millioner kroner til delfinansiering av omstillingstiltak i 2016 for å møte utfordringer og behov for omstilling i næringslivet som følge av den ekstraordinære nedtrappingen innen olje- og gassleverandørindustrien.

NY VEKST er organisert med styringsgruppe og en prosjektgruppe, hvor Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteier. Styringsgruppen har det overordnede strategiske ansvaret og består av representanter fra Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, NAV Aust-Agder, NAV Vest-Agder og Innovasjon Norge Agder. Prosjektgruppen har representanter fra de samme instanser i tillegg til representanter fra kommunene Kristiansand, Arendal og Grimstad.

Det er et mål at tiltakene i NY VEKST sees i sammenheng med omstillingsprosjektet i Sør- og Vestlandsregionen, hvor det er avsatt 20 millioner kroner over statsbudsjett for 2016 for å møte utfordringene innenfor leverandørindustrien i petroleumsnæringen. Videre er det et mål at tiltakene skal kunne ha utløsende effekt på midler fra andre regionale aktører på Agder.

Prioriteringer av prosjekter og tiltak

NY VEKST skal legge til rette for bærekraftig vekst i Agder uavhengig av bransje, basert på følgende utviklingsstrategier:

Forsterkning: Vekst gjennom stadig forbedring av eksisterende næringer.
Fornyelse: Fornyelse basert på kobling av eksisterende kompetanse i næringslivet, blant annet ved at nye bedrifter “knopper av fra eksisterende bedrifter”.
Nyskapning: Etablering av nye bedrifter i nye sektorer, eller med helt nye måter å gjøre ting på, for regionen. Baseres særlig på forskerkompetanse.

En ønsker i NY VEKST å prioritere tiltak og prosjekter som styrker innovasjons- og omstillingsevnen både eksisterende bedrifter og nye næringer. Prosjekter støttet gjennom NY VEKST skal kunne gi regionale effekter relatert til regionens omstillingsutfordringer.

Søknadsvilkår

Private aktører, bransjer og offentlige organisasjoner kan søke. Det gis ikke støtte til utvikling av enkeltbedrifter.

Tiltaket skal ha en utløsende effekt. Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov.

Midlene kan ikke nyttes til garantier eller til kommunal aksjetegning i private bedrifter.

Det gis heller ikke støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver.

EØS-avtalens regler om offentlig støtte må følges.

Henvendelser vedrørende søknad:

Kontaktperson i Vest-Agder fylkeskommune: Steinar Eilertsen.
E-post: Steinar.Eilertsen@vaf.no, mobil: 920 69 036.

Kontaktperson i Aust-Agder fylkeskommune: Wenche Fresvik.
E-post: Wenche.Fresvik@austagderfk.no, mobil: 930 33 389.

 

Les mer om støtteordningen Ny Vekst: https://regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=z%2bCAPewqlnA%3d&Utskrift=1

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2016 | Skriv ut siden