Den vanskelige situasjonen i petroleumsnæringen har skapt behov for samordnet regional innsats knyttet til utfordringene for leverandørindustrien til olje- og gassektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt av 20 millioner kroner i omstillingsmidler til å møte utfordringene innenfor leverandørindustrien til petroleumsnæringen i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Da fylkesutvalget tidligere denne uken drøftet hvordan organiseringen av samarbeidet skal legges opp ble det vedtatt å følge opp et forslag om å etablere en politisk styringsgruppe og en administrativ prosjektgruppe. Vest-Agder fylkeskommunes representant i styringsgruppen blir fylkesordfører Terje Damman, med fylkesvaraordfører Tore Askildsen som vararepresentant. Styringsgruppen skal ha et overordnet styrings- og koordineringsansvar. Fylkesrådmannen utpeker representanten til prosjektgruppen.

Olje- og gassektoren er preget av strukturelle problemer med et kostnadsnivå som ikke er bærekraftig på lang sikt. Fallet i oljeprisen har forsterket disse problemene. De strukturelle problemene må løses med omstilling, innovasjon og nyskaping. Ansvaret for dette ligger primært hos næringsutøverne, men myndigheter, nasjonalt og regionalt, kan medvirke ved å gjøre noe med rammebetingelsene for denne industrien, og ved å stimulere og støtte konkrete tiltak og prosjekt.

Målsetting
Målsettingen med omstillingsarbeidet er å få til en best mulig samordnet og koordinert innsats på tvers av fylkesgrensene for å kunne medvirke til omstilling som følge av utfordringene i olje- og gassektoren. Omstillingsarbeidet har som formål å:

-medvirke til å realisere flest mulig konkrete tiltak og prosjekt for å møte utfordringene i petroleumsindustrien i hele regionen.
-legge til rette for effektiv og samordnet virkemiddelbruk i hvert fylke, og på tvers av fylkene.
-gi grunnlag for felles innspill knyttet til nasjonale rammevilkår på vegne av de seks fylkene som deltar.

Organiseringen av samarbeidet mellom de seks fylkene skal ivareta at omstillingsarbeidet blir både individrettet og bedriftsrettet. Det vil si at arbeidet skal være rettet både mot arbeidstakere som blir rammet av oppsigelser, og mot bedrifter som møter utfordringene.

Videreføring
For 2016 er den økonomiske rammen for omstillingsarbeidet de 20 millionene som er bevilget over statsbudsjettet for 2016. Det er lagt til grunn at arbeidet med omstillingsutfordringene i petroleumsnæringen kommer til å vare ved i flere år. Basert på foreløpige signal for departementet, er det lagt til grunn at arbeidet kan bli videreført for 2017 og 2018. En videreføring vil avhenge av tilsvarende statlige bidrag i 2017 og 2018, som i 2016.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2016 | Skriv ut siden