Transportetatenes grunnlag for Nasjonal transportplan 2018-29 er nå på høring frem til 1. juli. I et saksfremlegg som ble behandlet i et møte i Sørlandsrådet i dag betegnes plangrunnlaget, kombinert med signalene fra det nyopprettede statlige veiselskapet Nye Veier, som en stor satsing på E18 og E39. Dette gir grunn til optimisme. Det pekes på at Agder må fortsette det gode arbeidet som er gjort over lang tid med å stå samlet om de viktigste prioriteringene. Sørlandsrådet gjorde det klart at det vil ta en aktiv rolle i arbeidet med å følge opp Nasjonal transportplan. Rådet ønsker at det blir utarbeidet forslag til en felles høringsuttalelse som kan være grunnlag for behandlingen i de to fylkestingene i juni.

Det er et stort engasjement rundt i kommunene og regionrådene i de to agderfylkene om Nasjonal transportplan da mange tiltak vil være særdeles viktige å få gjennomført. Sørlandsrådet legger opp til å engasjere bredt og ha fokus på alle transportformene. Rådet vil samtidig ta en aktiv og koordinerende rolle. Det vil være naturlig at arbeidet administrativt følges opp av fylkeskommunene som inkluderer transportetatene og de kommunene der det er aktuelt. De to fylkeskommunene har satt av midler til å følge opp arbeidet.

Det pekes på at økonomiske rammer som gjør det mulig å utvikle et samlet transporttilbud både i byer og distrikt må på plass. I byene må det legges til rette for at en større andel av transporten kan skje med økt kollektivtilbud, gange og sykkeltrafikk. Et bedre vegnett i distriktene vil knytte distriktene tettere til de mer befolkningsrike delene av regionen. Dette vil bidra til å løse overordnede utfordringer som arbeidsledighet, levekår og likestilling. Det er også en utfordring at det er lagt inn så mange prosjekter  som er bundet, at det er svært lite rom for å ta inn nye prosjekter i de laveste rammene. Skal Agder få løst sine prioriterte utfordringer vil en være avhengig av at det vedtas høye økonomiske rammer. Det må derfor jobbes for å få gjennomslag for økonomiske rammer som gjør det mulig å gjennomføre regionens prioriterte tiltak tidlig i planperioden.

Sørlandsrådet tar sikte på å få utarbeidet et forslag til aktivitetsplan for oppfølging av arbeidet frem til juni 2017 når et endelig planforslag som skal behandles av Stortinget i juni 2017. Aktivitetsplanen må kunne tilpasses og detaljeres etter hvert som en ser behovene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer