Vest-Agder fylkeskommune har som mål at et nytt bussanlegg på Dalane i Kristiansand skal stå ferdig til oppstart av ny kontraktsperiode for busskjøring som skjer medio 2018. Det planlegges iverksetting av en bymiljøavtale for kristiansandsregionen med staten fra samme år. Administrativt er det nå utredet et forslag til arealdisponering av eiendommen og et rom- og funksjonsprogram. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag inn for at fylkestinget skal godkjenne programmet i kommende møte. Det er også lagt opp til at et forslag til forprosjekt for bussanlegget skal behandles i fylkestinget i juni.

Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra aktivt i å nå samfunnsmålet om nullvekst i personbiltrafikken. Det nye bussanlegget er en viktig brikke i arbeidet med å få til vekst i antall kollektivreisende i Kristiansandsregionen. Anlegget vil på en effektiv og direkte måte redusere trengselsbelastningene og miljøulempene ved tomkjøring. Anlegget vil være konkurransefremmende og effektiviserende for bussdriften, slik at samfunnet får mer kollektivtrafikk for de ressursene som brukes til dette. Det er god samfunnsøkonomi å etablere et sentralt bussanlegg i Kristiansandsregionen og nytten vil over tid stige ytterligere.

Forprosjektet vil være underlag for en offentlig utlyst entreprisekonkurranse. Det vil inneholde oversikt over tekniske løsninger, arkitekttegninger som grunnlag for rammesøknad og kostnadskalkyle.

Anbudsprosess og kontrahering av entreprenør planlegges gjennomført sommer og høst 2016. Byggearbeidene planlegges igangsatt vinteren 2017 med ferdigstillelse senest april 2018.

Det er etablert, eller det er i ferd med å bli etablert, offentlig kontrollerte bussanlegg i alle storbyregionene i Norge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer