I løpet av april skal fylkespolitikerne ha foretatt en endelig behandling av en plan for kollektivtrafikken i Vest-Agder frem til 2020. Frem mot fylkestingets sluttbehandling 26. april var planen onsdag på dagsorden i et møte i hovedutvalg for samferdsel areal og miljø. Et tema i planen er togets rolle i kollektivbetjeningen av byområdet. Gjennom høring av planforslaget er det kommet flere innspill hvor det rettes søkelys på å få klarlagt muligheten for et bedret fremtidig togtilbud. I saken blir det opplyst at arbeidet med en lokaltogutredning ventelig vil bli ferdigstilt før sommeren og lagt frem for fylkestinget høsten 2016.

Songdalen kommune anmoder i sitt høringssvar fylkeskommunen om fortsatt å være en nyttig samarbeidspartner og pådriver for å gjøre toget til et mer attraktivt reisemiddel. Sentralt er etablering av over- og undergang i tilknytning til Nodeland stasjon, innsats for å få til sømløs billettordning og for å etablere lokaltog. Vennesla kommune uttaler at utvikling av togtilbud mellom Kristiansand og Vennesla bør gis en tydeligere prioritet. Ungdommens fylkesting vil ha lokaltog i Agder. Lindesnesrådet er svært positiv til fremtidige lokaltogtilbud. Kristiansand bystyre peker på at ulike etater, som NSB, Jernbaneverket  Rom, fylkeskommunen og Areal og transportutvalget arbeider med økt bruk av persontog i kollektivtrafikken og økt boligbygging i form av stasjonsfortetting langs jernbanen. Særlig lokaltog i nordgående retning mot Vennesla er avgjørende forutsetninger for at en slik strategi kan lykkes. Bystyret ber administrasjonen i samråd med nevnte etater utrede hvilket potensial som ligger i en slik arealplan- og kollektivsatsning.

I planprogrammet for Regional plan samferdsel for Vest-Agder heter det: "Lokaltog på strekningen Marnardal - Nodeland - Kristiansand - Vennesla utredes". Utredningsarbeidet er definert som en del av arbeidet med kollektivtransportplanen. Jernbaneverket ønsket også å bidra gjennom sin deltagelse i arbeidet med bymiljøavtale til å utrede om lokaltog er aktuelt som en del av samferdselsløsningen i Kristiansandsområdet. Partene ble derfor enige om at utredningsarbeidet samordnes i en og samme utredning hvor begge utredningsoppdragene skal svares ut, da man er gjensidig avhengig av hverandres kompetanse på henholdsvis. jernbanetekniske spørsmål og markeds/ driftsmessige vurderinger.

Arbeid med lokaltogutredningen vært forsinket fra Jernbaneverkets side. Jernbaneverket har senere fått nye medarbeidere for dette arbeidet. Utredningsarbeidet er nå i gang igjen og det er etablert en faglig arbeidsgruppe for videre arbeid bestående av Jernbaneverket, Agder kollektivtrafikk, Vest-Agder fylkeskommune og NSB, hvor sistnevnte bistår med faglige opplysninger og råd. Utredningsarbeidet er lagt inn som aktivitet i handlingsprogrammet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer