Regjeringen fremmet i dag en proposisjon for Stortinget med forslag om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til ett fylke. Forslaget er i tråd med Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuners søknad av 27. april 2016 om sammenslåing til Trøndelag fylke. Sammenslåingen av de to Trøndelag-fylkene varsler at regionreformen er i gang, og at dagens fylkesstruktur nå er i endring. Dette vil bli den første endringen i fylkesstrukturen siden Bergen ble innlemmet i Hordaland i 1972.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttrykte i dag honnør til de som har stått bak sammenslåingsprosessen.  I en pressemelding fra departementet opplyses det at fylker som slås sammen får støtte til dekning av engangskostnader i sammenslåingsprosessen, på samme måte som kommuner får i kommunereformen.

Regjeringen foreslo i kommuneproposisjonen for 2017 en bevilgning på 30 millioner kroner for å dekke engangskostnader ved sammenslåing av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.  I proposisjonen om Trøndelag- fylkene presenteres dessuten en standardisert modell for dekning av engangskostnader i regionreformen.

Kommunal- og moderniseringsministeren ønsker samtidig å følge opp sammenslåingen av fylkeskommunene i Trøndelag ved å slå sammen fylkesmannsembetene i de to fylkene med virkning fra 1. januar 2018. - De to fylkeskommunene slås etter planen sammen fra 1. januar 2018. Da er det naturlig at de to embetene slås sammen fra samme tidspunkt, sier Jan Tore Sanner. -Det pågår nå en faglig utredning av fylkesmannens fremtidige struktur, og gjennom denne vil vi få et godt grunnlag for å fatte beslutninger om de øvrige embetene i Norgesier statsråd Jan Tore Sanner.

- Trøndelag-fylkene går i front som et godt eksempel for bygging av nye og sterkere regioner. Jeg er glad for at vi i dag tar viktige skritt på veien mot nye Trøndelag fylke, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mai 2016 | Skriv ut siden