Fylkeskommunar som erstattar eit ferjesamband med ei bru eller ein tunnel, får behalde midlane ferja utløyser i inntektssystemet i inntil 40 år etter at ferjesambandet er lagt ned. Midlane de brukte til ferje kan brukast til å delfinansiere brua eller tunnelen. Retningslinjene sikrar at dette er ei føreseieleg ordning, og gjev fylkeskommunane rettleiing i korleis dei skal søkje om ferjeavløysingsmidlar.

– Det er fornuftig å byggje bruer når vi kan unngå å måtte betale store subsidiebeløp til evigvarande ferjedrift. Eg er glad for at vi no får etablert same ordning for fylkesvegar som vi allereie har på riksvegar. Det gir ein betre kvardag for reisande og sparte utgifter for statsbudsjettet, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I retningslinjene er det no presisert at berekninga av ferjeavløysingsmidlar vil bli gjort med utgangspunkt i inntektssystemet slik det er når søknaden blir behandla. Retningslinjene spesifiserer òg at ordninga gjeld for fylkeskommunale ferjesamband som var i ordinær drift per 1. januar 2016. Det betyr at mange vegprosjekt som er i ulike fasar av planleggingsprosessen vil falle inn under ordninga.

Det er Samferdselsdepartementet som vurderer kva prosjekt som kan ta i bruk denne finansieringsordninga.