Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i januar at det skal etableres to fotobokser for automatisk trafikkontroll på Langenesvegen i Søgne. Tiltaket skulle finansieres gjennom fylkeskommunens investeringsbudsjett. Det er nå klargjort at tiltaket blir statlig finansiert og at fylkeskommunen dermed kan omprioritere midlene til andre gode formål. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø foretok onsdag en slik omdisponering. Denne omfatter tre prosjekter i kommunene Farsund, Søgne og Kristiansand.

Prosjektet i Farsund gjelder belysning langs fylkesveiene 651 og 664 fra rundkjøring ved Rema til Alcoaparken. På investeringsbudsjettet er det vedtatt å bruke 1 millioner kroner til belysning av veg til Alcoaparken. Prosjektet er blitt langt dyrere enn opprinnelig anslått av kommunen og derfor er ikke tiltaket fullfinansiert. For å fullfinansiere prosjektet foreslås det nå at det omfordeles 1,5 million kroner fra midlene som var tiltenkt til trafikkontroll på Langenesvegen. For å realisere tiltaket forutsettes det at Farsund kommune dekker 0,5 millioner kroner av netto investeringskostnader. Strekningen er på cirka 1450 meter og det planlegges 52 nye lysmaster langs gang og sykkelvegen.

Prosjektet i Søgne dreier seg om gang- og sykkelveg langs Langenesvegen. Dersom det bygges om lag 1 km gang- og sykkelvei langs denne fylkesvegen, kan beboere på Langenes og store deler av befolkningen for øvrig i Søgne sykle til disse områdene i stedet for å kjøre bil. Strekningen det gjelder brukes også av skoleelever. Utbygger har garantert for realisering av prosjektet, som er kostnadsberegnet til 12 millioner kroner, gitt at det gis et offentlig bidrag på 6 millioner kroner. Området er ferdig regulert og forhandlinger med grunneiere er gjennomført av utbygger. Prosjektet er planlagt utført av utbygger av boligområdet etter at Statens vegvesen har godkjent tegninger og gjennomføringsavtale.

I Kristiansand omfatter omfordelingen fartsreduserende tiltak på fylkesveg 3 - Sømsvegen. I forbindelse med reguleringsplanen for Støodden ble det vedtatt rekkefølgebestemmelser som skal være gjennomført før det gis brukstillatelse for nytt kontorbygg. Tiltakene som planlegges skal imøtekomme deler av rekkefølgekravene. Det skal etableres to fartshumper for å sikre lavere hastighetsnivå ved krysningspunkter. Humpene antas å redusere attraktiviteten av vegen noe, slik at strekningen Rona til Dvergsnesveien blir det foretrukne alternativet for privatbilister. I tillegg utvides vegskulderen fra Fuglevikkleiva sørover forbi busslommen og tilknyttes parkeringsplassen til nærmeste friområde.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer