Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag et forslag til revidert kommunedelplan for bykjernen i Flekkefjord. Hovedutvalget gir gjennomgående støtte til planens overordnete mål og visjoner om å skape et attraktivt bysentrum med vekt på bevaring av byens særpreg og egenart. De gode mål og strategier som fremkommer i planbeskrivelsen bør imidlertid i noe større grad koordineres med planbestemmelsene og plankartet. Det reises dermed en innsigelse knyttet til dette.

Hovedutvalget påpeker at planens intensjon om å sikre den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen i bykjernen ikke er fulgt tilstrekkelig opp i planens formelle del. Bestemmelsene og plankartet må gjenspeile de nasjonale og viktige regionale kulturmiljøinteressene som er knyttet til bykjernen. Inntil dette er gjort reises det innsigelse til planen. Det gis ut over dette flere faglige råd fra fylkeskommunens side om å bearbeide planen i forhold til den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen.

Innsigelsen kan imøtekommes på ulike måter. Fylkeskommunen ønsker å komme i dialog med kommunen der innsigelsen og de faglige rådene kan gjennomgås og drøftes nærmere.

Hovedutvalget gir også kommunen råd om at planen i større grad legger til rette for en styrking av bosetningen i sentrumsområdet.

Det vises videre til at en eventuell omlegging av fylkesvei 44 gjennom sentrum antakeligvis ligger langt frem i tid og uansett er dette et prosjekt som må vurderes i forbindelse med fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveiene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer