Klima- og miljødepartementet har for tiden på høring en offentlig utredning (NOU): Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs. Et endret klima med mer total nedbør og mer intens nedbør vil øke utfordringene med håndtering av overvann. Dersom avrenningen ikke håndteres kan det oppstå skadevirkninger på byggverk, helse og miljø. Det er anslått at de totale kostnadene i løpet av de neste 40 årene kan bli i størrelsesorden 45 til 100 milliarder kroner dersom tiltak ikke iverksettes. Da fylkesutvalget i dag hadde utredningen til behandling tirsdag ble det blant annet vist til at det er behov for mer kompetanse i kommunesektoren på håndtering av overvann. Et opplegg for opplæring må inkluderes i det videre arbeidet fra departementet sin side.

Det er gjennomført en kommuneundersøkelse der 40 prosent av kommunene peker på at overvannsutfordringene utgjør en stor kostnads- og velferdstrussel. Videre kommer det frem at nær 60 prosent av kommunene anser at kapasiteten i dagens overvannsystemer ikke er tilstrekkelig for å håndtere fremtidens nedbør. Ikke alle kommuner har utviklede strategier og planer for å håndtere overvann og det oppgis at årsaken er mangel på kompetanse og økonomisk handlingsrom.

I utredningen uttrykkes det at årsaken til overvannsproblemene er sammensatt. Mengden overvann skyldes både naturgitte forhold, klimaendringer og lokal, menneskelig påvirkning gjennom fortetting, nedbygging av naturlige arealer, økning av områder med store tette overflater og andre inngrep. Hvor store skadevirkningene blir, avhenger av hvordan overvannet håndteres og av sårbarheten til bebyggelse og infrastruktur.

Utredningen gir en oversikt over utfordringer, virkemidler og rammer for håndtering av overvann. Målene for utredningen er å gi bedre rammer for planlegging av overvannstiltak, forebygge skade på byggverk, helse og miljø og å gi bedre virkemidler til kommunene for gjennomføring av nødvendige tiltak. Forslagene i NOU utredningen vil først og fremst medføre kostnader knyttet til tiltak, men utvalget mener at disse kostnadene på sikt vil være tjent inn i form av redusert omfang av overvannsrelaterte skader og kostnader. Avledning og forurensing av vann fra veier, inklusiv fylkesveier er også vurdert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mai 2016 | Skriv ut siden