Spillemidlene til kulturbygg er redusert fra 128 til 63 millioner kroner de to siste årene. Det vil si mer enn halvert i denne perioden. I et saksfremlegg som i dag ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning ble det påpekt at dette vil ha betydelige negative konsekvenser for fylkeskommunene og det regionale kulturlivet. Saken tas nå opp av flere fylkeskommuner. Hovedutvalget gjorde det i vedtaks form klart at fylkeskommunene forventer et tydelig signal om at kulturdepartementet anerkjenner betydningen av denne tilskuddsordningen, at den opprettholdes, og økes til minimum samme nivå som før 2015. Fremskrittspartiet stilte seg ikke bak vedtaket.

Fylkeskommunene har i dag ansvar for en desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg.  Midlene er svært viktige for å kunne opprettholde og utvikle en infrastruktur for det lokale og regionale kulturlivet. Vest-Agders andel av denne ordningen, var i 2014 vel 5 millioner kroner og i 2015 rundt 3,9 millioner kroner. I 2016 er den ytterligere redusert. Fylkeskommunen har ennå ikke fått tilsagnsbrevet for i år. 

Fylkeskommunene har ikke registrert at behovet for gode øvings- og framføringsarenaer har blitt redusert. Tvert imot, er det stort etterslep både når det gjelder tilrettelegging, rehabilitering  og nye arenaer.

 Bevilgningene til kulturbygg var relativt stabile frem til og med 2014. I årene etter har det vært en reduksjon i bevilgningene på mer enn 30 millioner kroner årlig.  Dette er begrunnet med at stadig nye tiltak, som tidligere har vært finansiert over statsbudsjettet, i stedet skal finansieres av spillemidlene. Salderingsposten har da vært bevilgningen til kulturbygg.

Fylkeskommunen mener det er god grunn til å stille spørsmål ved disse endringene, og vil fremheve at:

-Tilskudd til lokale og regionale kulturbygg er av stor betydning for den kulturelle grunnmuren, og derfor for det lokale og regionale kulturlivet.

-Behovene i kommuner og lokalsamfunn er store, og reduksjonen i bevilgningene til lokale og regionale kulturbygg vil derfor ha svært negative konsekvenser.

-Det er grunn til å reise prinsipielle spørsmål ved at stadig nye tiltak skal finansieres av spillemidlene.  Selv om det er lett å ha sympati for et politisk ønske om å frigjøre midler, har aldri formålet med spillemidlene vært at de skulle være en salderingspost.  Intensjonen var tvert imot at spillemidlene skulle skjermes for politiske konjunkturbevegelser.  Dette er også et bærende argument for opprettholdelsen av spillemonopolet.

-Ved innføring av forvaltningsreformen ble det skapt en forventning om betydelig økning av disse midlere, og det førte til økt aktivitet og planlegging.

-I sum gjør dette også fylkeskommunens forvaltning og prioritering av disse midlene uforutsigbar, og svekker i vesentlig grad fylkeskommunens mulighet til å være en regional utviklingsaktør på kulturområdet.

Tilskuddene til kulturbygg gjennom desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg, har over tid vist seg å være av svært stor betydning. Den drastiske reduksjonen i bevilgningen til dette formålet de to siste årene, vil derfor ha negative konsekvenser for det lokale og regionale kulturlivet i hele landet.  En ytterligere reduksjon vil sette hele ordningen i fare. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer