I fylkestinget nylig reiste representantene Gro Boge Aasheim fra Høyre og Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet vedrørende tannhelse og klinikkstruktur. De to representantene stilte til sammen fem spørsmål med utgangspunkt i fylkestingets vedtak i juni 2015 om klinikkstrukturen i Åseral, på Byremo og i Hægebostad. Interpellasjonen gikk delvis inn i grunnlaget for den beslutning om sammenslåing som ble gjort av fylkestinget i 2015 og prosessen frem til avgjørelsen ble fattet. Fylkesvaraordfører Tore Askildsen, som var fungerende fylkesordfører under møtet, besvarte spørsmålene på vegne av fylkesordfører Terje Damman.

Her er svaret i sin helhet:

Til de konkrete spørsmålene har jeg følgende svar/kommentar:

Spørsmål 1: Er det vanlig praksis at fylkeskommunen legger ned tjenester som den har hatt i kommunene i "alle" år uten å involvere kommunene det berører godt med i beslutningsprosessen?

Svar: Nei.  Fylkeskommunen har som målsetting et best mulig samarbeid med kommunene i alle saker der kommunene berøres av fylkeskommunens planer. Dette var også intensjonen i den konkrete saken som ble vedtatt av Fylkestinget i 2015 vedr.  endret klinikkstruktur i Åseral, Hægebostad og Audnedal.  Men så er det også slik at selv om involvering skjer kan i noen tilfeller avgjørelsen være i motstrid med kommunens ønsker. 

Fra og med 2016 er det blitt et fast punkt på forberedelsesmøtene til de årlige samarbeidsavtalemøtene med kommunene at vi sjekker ut:

"Er det planlagt endringer i fylkeskommunale aktiviteter i X kommune som kommunen skal informeres om i samarbeidsmøtet?"  Vi prøver altså å varsle om mulige endringer så tidlig som mulig.

Spørsmål 2: Er det vanlig eller ønskelig å gi så vidt ulik orientering i de kommunene dette berører?

Spørsmål 3: Dersom det ikke er vanlig, kunne vi tenke oss en redegjørelse der fylkesordføreren/ tannhelsetjenesten forklarer hvorfor en slik arbeidsmetode ble valgt i dette tilfelle.

Svar. Bakgrunnen for endring av klinikkstrukturen er fylkestingets vedtatte tannhelseplan 2013-2016.

I kontakt med administrasjonen i de aktuelle kommunene før politisk behandling ble det foreslått og avtalt ulike måter å kommunisere vår informasjon på. Dette var av praktiske grunner og ikke et forsøk på ulik involvering av kommunene.

Den politiske behandlingen av saken i fylkeskommunen foregikk både i administrasjonsutvalget, fylkesutvalget og fylkestinget. I løpet av denne behandlingsperioden er det som kjent mulig å spille inn synspunkter fra berørte parter til fylkespolitikerne.

Jeg erindrer selv ikke at slike innspill kom til meg (i hvert fall ikke skriftlig), det der var et visst fokus på var om prosessen burde utsettes inntil kommunestrukturbehandlingen var avsluttet.

I fjor høst ble de forhold som er nevnt i interpellasjonen grundig gjennomgått og drøftet i eget møte om prosessen med fylkesordfører, tannhelsesjef og ordførerne i Åseral og Hægebostad kommune. Her fremkom det at de aktuelle ordførende ikke var tilfreds med den prosessen som hadde foregått før politisk behandling.  Men dette møtet var som nevnt etter at saken var ferdigbehandlet politisk.

Jeg er ikke fornøyd med den måten kommunene har vært involvert i arbeidet på, både i forbindelse med vedtagelsen av tannhelseplanen i 2013 og den konkrete endringssaken i klinikkstrukturen nå i 2015.

For å bedre informasjon har fylkeskommunen som allerede nevnt endret forberedelsen til samarbeidsmøtene slik at vi for fremtiden så langt det er mulig sørger for at eventuelle endringer også innenfor den fylkeskommunale tannhelsetjenesten blir kommunisert i de faste samarbeidsmøtene med kommunene.

Videre vil det også i god tid bli sendt høringsbrev til kommunenes offisielle postadresse i god tid før evt. fylkeskommunal politisk behandling i tillegg til evt. møter der det er ønskelig.

De to øvrige spørsmålene:
-Vil fylkeskommunen ta initiativ til å evaluere konsekvensene av ordningen etter to år, for slik å sikre at ikke allerede svake grupper rammes og får et dårligere tilbud?

-Vil fylkeskommunen også sørge for at alle berørte kommuner får delta på lik linje i denne evalueringen?

Svar: Fylkeskommunen planlegger ikke egen evaluering av disse omorganiseringene. Det gjennomføres ut fra eksisterende samarbeidsavtaler faste årlige/halvårlige samarbeidsmøter med alle kommunene i Vest-Agder og tannhelsetjenesten der ulike problemstillinger drøftes.

Jeg regner med at eventuelle negative konsekvenser av endringene i klinikkstrukturen bringes på bane i disse møtene.

Avslutningsvis nevner jeg at den nye klinikken på Byremo åpner i neste uke med optimale lokaler og motiverte ansatte som sammen på en god måte kan sikre fremtidige best mulig tilbud om tannhelsetjenester i kommunene Audnedal, Hægebostad og Åseral.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer