Det er enighet i forhandlingsutvalgene om at en eventuell sammenslåing av Agderfylkene trer i kraft 1.1.2020 og at navnet på en eventuell ny region blir Agder.

28. juni 2016 var forhandlingsutvalgene for Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune samlet til ett nytt forhandlingsmøte om å etablere en ny region Agder. Det er enighet om at en eventuell ny region skal ivareta følgende:

 

1. Målsettinger

Det overordnede målet med en ny region Agder må være å understøtte regionplanens hovedmål om å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene.

Andre viktige målsettinger med en ny region Agder er å:

 • Forsterke samhandlingen regionalt, øke gjennomslaget nasjonalt og bedre utnytte mulighetene internasjonalt
 • Sikre et godt tjenestetilbud i hele regionen, og arbeide for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den fremtidige utvikling av de tre sykehusene i regionen.
 • Bidra til å balansere sysselsettings- og kompetansesituasjonen i regionen.
 • Arbeide for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den videre utbygging av kommunikasjonene i landsdelen
 • Bidra til bedre levekår, bl.a. gjennom mestring, deltagelse, inkludering og likestilling, tilgang til kompetent arbeidskraft  og styrket samhandling på folkehelseområdet.
 • Forsterke demokratiet på regionalt nivå gjennom økt dialog, deltagelse og interesse.

 

2. Formelle rammer: Ingen ansatte sies opp

Eventuelle stordriftsfordeler som følge av en sammenslåing av dagens fylkeskommuner vil primært komme til syne innenfor regionens sentraladministrasjon. Eventuelle innsparinger beholdes av regionen og kan benyttes til å øke ressursinnsatsen i tjenestetilbudene. En gjennomgang av den forventede turnover i tiden fremover viser imidlertid at eventuell overlapping av arbeidsoppgaver kan håndteres gjennom naturlig avgang.

En viktig administrativ utfordring fremover blir dermed å beholde kompetansen i organisasjonene. Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingen.

For øvrig legger arbeidsgruppen til grunn følgende vurderinger:

 •  En eventuell ny region får navnet Agder.
 •  En eventuell sammenslåing av Agderfylkene trer i kraft 1.1.2020.
 •  Etter eventuelle vedtak om sammenslåing skal det tidlig utarbeides en omstillingsavtale som regulerer arbeidsgiverpolitiske    forhold i prosessen. Et partssammensatt utvalg bør ha en vesentlig rolle i utarbeidelsen av en eventuell omstillingsavtale. 

(saken fortsetter under bildet)

Forhandlingsutvalget

(Bildetekst: Forhandlingsutvalg bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder i hvert av de to fylkene. I tillegg møtte fylkesrådmennene og "skrivegruppen" som bistår med å skrive utkastet til forhandlingsresultat.)

3. Økonomiske konsekvenser

Både Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har en ordnet økonomi. I tillegg er det godt samsvar mellom mulighetene og utfordringene i de to fylkeskommunene. Regionen har naturgitte forutsetninger, en beliggenhet og et næringsliv som gir gode muligheter for videreutvikling. Samtidig har regionen per i dag felles utfordringer innen levekår, økt ledighet og økt forventningsnivå bl.a. med hensyn til tjenesteproduksjonen.

For øvrig legger arbeidsgruppen til grunn følgende vurderinger:

 • Arbeidsgruppen viser til at KMD varsler et nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 1.1.2020. En nødvendig forutsetning for et nytt inntektssystem må være at nye folkevalgte regioner kommer ut likt eller bedre sammenlignet med dagens system.
 • Det er høy usikkerhet knyttet til prognosene for den fremtidige utviklingen av regionens konsesjonskraftinntekter. Arbeidsgruppen legger til grunn at en ny region er bundet av avtalene som allerede er inngåtte av fylkeskommunene. For fremtiden er det naturlig å legge til grunn at inntektene skal komme hele regionen til gode.
 • Dersom fylkestingene vedtar å etablere en ny region Agder bør fylkeskommunene samordne sine økonomiske strategier i årene frem til ikrafttredelse 1.1.2020.

 

4. Politiske forhold

Å skape en felles politisk kultur er en viktig forutsetning for å kunne utvikle demokratiet videre i en ny region. At Agderfylkene tradisjonelt utgjør en felles landsdel, og slik deler en felles tilhørighet, kan bidra positivt til dette.

Fylkeskommunene kan på et senere tidspunkt – og etter eventuelle vedtak om å opprette en ny region Agder – avgjøre en ny regions politiske struktur. Dette gir fylkestingene anledning til å drøfte spørsmål knyttet til dette på en hensiktsmessig måte.

En eventuell ny region vil få om lag 300 000 innbyggere. I henhold til kommuneloven må regiontinget ha minst 43 medlemmer dersom regionen har over 300 000 innbyggere. Endelig antall må drøftes videre.

Forhandlingsutvalget understreker at forholdene som omtales over skal drøftes i et felles fylkesutvalgsmøte 11.-12. august 2016. Videre vil fylkesrådmennene i tråd med hovedavtalen involvere de ansattes representanter på en måte som sikrer god kommunikasjon. Utredningen om en ny region Agder vil presenteres i sin helhet først i oktober 2016, og det kan bli endringer i denne basert på tilbakemeldinger undervegs i prosessen.

Det vil i begge fylker gjennomføres en bred høring for å innhente vurderinger fra kommuner, organisasjoner og næringsliv. Innbyggerne i Aust-Agder høres dessuten gjennom en representativ innbyggerundersøkelse med mål om å fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region. Innbyggerundersøkelsen godkjennes av en gruppe bestående av fylkesutvalgets medlemmer supplert med en representant fra hvert av partiene SV, MDG og PP.

Fylkestingene skal orienteres fortløpende om prosessen og vil i desember ta stilling til om de ønsker å etablere en ny region.

av Macdonald, Cheryl, publisert 30. juni 2016 | Skriv ut siden