Tidenes største levekårsundersøkelse på Sørlandet er nå gjennomført, og nærmere 14.000 elever har svart på undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen er nå sendt ut til alle kommunene og begge fylkeskommunene. Hva viser resultatene?

Den hittil største ungdomsundersøkelsen (Ung i Agder 2016) er nå gjennomført i Agder. Alle elever på ungdomstrinnet og på første trinn i de videregående skolene fikk tilbud om å delta. Undersøkelsen har vært et samarbeidsprosjekt mellom alle kommunene i Agder, begge fylkeskommunene, Kompetansesenter rus – region sør (KoRus) og Universitetet i Agder. Spørsmålene som ble stilt handlet om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse.

Høy deltakelse

Undersøkelsen viser at størstedelen av ungdommen i Agder har det bra og er fornøyde. Dette ser vi blant annet ved at 92 % oppgir at de trives på skolen, og 89 % opplever at lærerne bryr seg om dem. De aller fleste svarer også at de har et godt forhold til foreldrene sine. Frafall i videregående skole er et viktig tema, og resultatene viser at kun 1 % tror de ikke kommer til å gjennomføre videregående skole. Nøkkeltall for ungdomsskoleelevene og elevene ved videregående skoler i Agder kan leses i presentasjonene til høyre.

Det var en veldig høy svarprosent på undersøkelsen som samlet for Agder ble på 86 %. Ved å delta i undersøkelsen har ungdommene bidratt til å styrke kunnskapen på ungdoms hverdagsliv, og vi har nå fått veldig pålitelige data som kan brukes i målrettet arbeid både på skolene og i nærmiljøet. Vi håper at undersøkelsen kan gjennomføres regelmessig i alle 30 kommunene i Agder slik at vi kan følge endringer over tid, og vurdere effektene av tiltak som implementeres. Dette krever fortsatt god samordning og samarbeid.

Oppfølging av resultatene

I arbeidet med følge opp resultatene så er det viktig og både jobbe videre med det som er positivt, men også ta tak i de områdene hvor vi ser det er utfordringer og sette inn målrettede tiltak. Det er avgjørende å jobbe strukturert med dette på flere nivåer for å få best mulig resultater. Alle kommunene har nå fått rapporter som viser resultatene for elevene i kommunen. I tillegg har fylkeskommunene som skoleeier for de videregående skolene fått egne rapporter.  Disse rapportene er et godt utgangspunkt for å kunne analysere resultatene, og med bakgrunn i disse sette inn virkningsfulle tiltak. Resultatene fra undersøkelsen er et viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med Regionplan Agder 2020.

Det vil også bli utarbeidet en regional rapport som blant annet går i dybden på 4-6 temaområder. Vi håper at rapporten blir et nyttig verktøy for videre oppfølging i kommunene og fylkeskommunene. Den regionale rapporten er klar til konferansen Ung i Agder 2016 – "Ung og innafor?" - som skal gjennomføres 3-4.november på Thon hotel i sørlandsparken.

Relevante nyhetssaker

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/De-fleste-ungdommer-i-kristiansand-har-det-bra/

http://www.fvn.no/lokalt/lillesand/En-av-fire-elever-sier-de-har-forsokt-a-skade-seg-selv-2525819.html?spid_rel=2

http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/--Selvskading-er-et-fenomen-blant-jenter-3020609.html

http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/--Det-ma-vare-greit-a-vare-gjennomsnittlig-3022180.html

 

 Artikkelen er skrevet av Børje Michaelsen, koordinator for Ung i Agder 2016, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune

av Børje Michaelsen, publisert 20. juni 2016 | Skriv ut siden