Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger inntil 150.000 kroner av i alt 500.000 kroner til ivaretagelse av rutebåten MB Øya i 2016. Bevilgningen skal i hovedsak gå med til nødvendig pålagt oppgradering og vedlikehold. Bevilgningen forutsetter at MB Øya opprettholder driften i 2016. Bevilgningen forutsetter medfinansiering fra søker på 150.000 kroner og tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune på 100.000 kroner, Kristiansand kommune på 75.000 kroner og Lillesand kommune på 25.000 kroner.

M/B Øya, som i sommermånedene går i daglig turistrute mellom Lillesand og Kristiansand har søkt om tilskudd til nødvendige reparasjoner for å oppnå sertifisering for å kunne fortsette driften i 2016 og årene fremover.

Lang forhistorie
I perioden fra 1940 til 1987 gikk M/B Øya daglig året rundt med last og passasjerer mellom Lillesand og Kristiansand og anløp av mellomsteder. Siden 1987 har den årlig operert i samme rute i sommerukene for turister uten samfunnsoppdrag og uten fylkeskommunal støtte frem til 2012. Rederiet Blindleia Charter A/S fikk da et årlig tilskudd på 125.000 kroner fra de to fylkeskommunene til sammen i tre år for 2012 til 2014.

Kulturhistorisk verdi
I tillegg til verdien for besøksnæringen har båtruten også en vesentlig kulturhistorisk verdi. Det har vært rutetrafikk mellom Kristiansand og Lillesand siden 1917 og siden 1940 har den blitt trafikkert av båter med navnet ØYA. Dagens M/B Øya er den tredje i rekken, og har i løpet av sine driftsår fått en betydelig verdi for lokal identitet. «Øya» representerer en lang tradisjon i rutefarten, og båten er trolig blant de aller siste tradisjonelle bygderutefartøyer som ble bygd her i landet.

Reiselivssatsing
Da fylkesutvalget behandlet saken ble det vedtatt et nytt punkt hvor det vises til at det nylig vedtatt en strategi for vern og utvikling av uthavnene på Sørlandet. Et sentralt element i strategien er å se vern av uthavnene i sammenheng med bedre tilgang på opplevelser. Det bes om at fylkesadministrasjonen utreder sak på hvordan uthavnene og båttransport kan inkluderes i reiselivsatsningen. Hvordan/hvilke tiltak bør settes i verk for å gjøre uthavnene mer attraktive, og hvordan kan vi tilrettelegge/bruke båttransport bedre som en del av reiselivssatsingen i Agderfylkene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juni 2016 | Skriv ut siden