Stortinget behandlet i begynnelsen av juni Stortingsmeldingen Nye folkevalgte regioner – rolle struktur og oppgaver. Flertallet på Stortinget støtter forslaget om ti nye regioner. De støtter forslaget om mer forpliktende regional planlegging og forslaget til endringer i oppgaver og ansvar som ligger i meldingen. Men de ber også om mer.

Stortingsflertallet mener nye regioner bør utgjøre funksjonelle enheter, der sammenhengende bo- og arbeidsmarkeder som hovedregel ikke bør deles. Flertallet støtter regjeringens forslag til kriterier for ny regionstruktur, og ber regjeringen foreta en balansert og samlet vurdering av ny regionstruktur i lys av målene med reformen og kriteriene for ny struktur, etter at fylkeskommunene har fattet sine vedtak.

Stortingsflertallet mener også at den regionale statsforvaltningen og de nye regionene må spille mer på lag og at staten regionalt er avgjørende for utvikling av den enkelte region.

Samtidig ber stortingsflertallet om ytterliggere oppgaveoverføringer og vurderinger av dette.

Stortinget ber regjeringensette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere nye oppgaver til regionene når den nye regionstrukturen er fastlagt og senest våren 2017.

-i regionreformen sørge for at administrasjonen av fylkesvegnettet (deler av sams vegadministrasjon) blir underlagt de nye folkevalgte regioner.

-i forbindelse med regionreformen styrke nytt regionalt folkevalgt nivås rolle i integreringsarbeidet i forbindelse med sysselsetting og utdanning/kompetanseheving, samt som bindeledd mot kommuner, næringsliv og frivillig sektor.

Forslagene i Stortingsmeldingen og Stortingets behandling av denne, følges nå opp med berørte fagdepartementer og internt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Trønderne har allerede fattet vedtak om sammenslåing og nye Trøndelag vil tre i kraft fra 2018. Øvrige fylkeskommuner er bedt om å fatte vedtak om sammenslåing innen 1. desember i år.

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver.

Meld. St 22 (2015−2016) Nye folkevalgte regioner – rolle struktur og oppgaver.

Kilde: Regionalnytt

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2016 | Skriv ut siden