Tallmateriale fra både Statens vegvesen og bompengeselskapene viser at totaltrafikken på veiene i Vest-Agder har økt. Med unntak av E18 Vesterveien og riksvei 9 Grim har alle tellepunktene hatt en økning i en seksårsperiode fra 2009-2015. Videre viser statistikken fra bomstasjonene i Kristiansand at det ikke har vært særlig vekst i personbiltrafikken, med unntak av E18 Bjørndalssletta. Det kan igjen tyde på at trafikantene i større grad benytter seg av andre transportformer, slik som kollektivtransport, gange og sykkel. En mulig forklaring til økningen i totaltrafikken på tellepunktene langs vei kan blant annet tillegges næringstrafikk. Dette fremgår i Samferdselsstatistikk for Vest-Agder 2015 som tirsdag ble presentert for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.

Den presenterer statistikk knyttet til ulike samferdselsområder i fylket. Til sammen gir denne statistikken et godt grunnlag for å vurdere utviklingen i trafikkbildet i Vest-Agder de siste årene.

Vekst i Lister

Der man i Kristiansand ser en nedgang i trafikken i bomstasjonene, ser man i andre deler av fylket en økning i samme periode. Mye av veksten i Lister kan tenkes å ha sammenheng med gjennomførte veiinvesteringer som følge av Listerpakken, deriblant på fylkesvei 465 Gjervollstad. Dette har bidratt til å forkorte reisetiden for innbyggere i Farsund og i større grad lagt til rette for pendling til eksempelvis Kvinesdal og Flekkefjord.

Rushtidsavgift

Statistikken viser at innføringen av rushtidsavgift i Kristiansand har hatt en effekt på folks reisevaner og holdninger. Dette kommer til syne ved at det er nedgang i antall biler som passerer bommene i regionen i de tidsperiodene hvor det er innført høyere bomavgift. Parallelt med dette ser man også en økning i antall passasjerer som reiser med buss. Deler av denne økningen kan være en konsekvens av innføringen av rushtidsavgift som igjen har påvirket innbyggerne til å velge grønnere transportalternativ. I andre regioner i fylket finnes det ikke et dekkende kollektivtilbud og det er heller ikke innført lignende restriktive tiltak. Det kan virke inn på innbyggerne som velger bil som transportalternativ. I tillegg preges de samme regionene, utenfor Kristiansandregionen, av å ha spredte arbeidsplasser som gjør det nødvendig for innbyggerne å benytte bil i forbindelse med arbeidsreiser/fritidsreiser. I tillegg kommer innbyggerne som må pendle til arbeidssted i andre omkringliggende kommuner.

Befolkningsvekst

Trafikktallene kan sees i sammenheng med befolkningsvekst i fylket. Selv om Vest-Agder, og da særlig Kristiansand, har hatt befolkningsvekst, gir ikke dette nødvendigvis utslag i rushtrafikken, men stemmer overens med det totale trafikkbildet. Det kan tyde på at reisende i Vest-Agder ikke nødvendigvis bruker personbil mindre totalt sett, men at de har funnet andre fremkomstmidler i rushtiden.

Både i Kristiansand og i Lister ser man en stor økning i antall kjøpte elbiler. I tillegg har innføring av sanntidssystemet på buss, samt en økning i frekvens på bussruter i Kristiansandsregionen hatt en positiv effekt i antall reisende. Økning i antall togruter og at tidspunktene muliggjør pendling til Kristiansandsregionen kan også tenkes å ha hatt en positiv effekt på nedgangen i personbiltrafikken.

En annen positiv utvikling er den økte sykkelandelen i Kristiansand. Denne andelen er nå på ni prosent, noe som gjør Kristiansand til den byen med høyest sykkelandel i landet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juni 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer