Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått inn 102 søknader på til sammen 465 millioner kroner til årets tildeling av støtte til bredbåndsutbygging. Både antall søknader og søkt beløp er mindre enn de to foregående årene. Årets tildeling er på 126,5 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune har søkt om 4,29 millioner kroner. Tallene ble lagt fram under Nkom Agenda hos Nkom i Lillesand onsdag.

Den totale kostnadsrammen for de aktuelle bredbåndsprosjektene er i overkant av 1 milliard kroner, og fylkene søker om 465 millioner kroner i statlig støtte fra tilskuddsordningen. Det vil si at totalt utgjør søknadene om støtte 43 % av total kostnadsramme, men andelen varierer mellom søknadene.

Bredbåndstøtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og/eller til å øke tilbudet av høyhastighetsbredbånd i spredtbygde områder. Den offentlige støtten skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge bredbånd. 

Fylkeskommunene har vurdert og rangert søknadene fra kommunene i eget fylke, og Nkom vil nå gå i gang med gjennomgang av alle søknader og fordele de 126,5 millionene som er til disposisjon for 2016.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2016 | Skriv ut siden