Fylkestinget behandlet onsdag en strategisak hvor det legges føringer for årets budsjettarbeid og for disponeringen av fylkeskommunens totale personalressurser, med utgangspunkt i de utfordringene en ser vil komme på kort og lang sikt. Et bakteppe for saken er økt innvandring og nedgangstider for regionalt næringsliv på grunn av lav oljepris. Dette innebærer nye utfordringer for regionen. Samtidig skal Sørlandet bidra til en nødvendig omstilling mot lavutslippssamfunnet. Fylkestinget besluttet at strategien for den kommende budsjettperioden skal fokuseres mot to hovedprioriteringer for fylkeskommunen: Sørlandets omstilling til lavutslippssamfunnet og kvalifisering av ungdom og innvandrere til arbeidslivet.

For å øke innsatsen på disse områdene er det nødvendig med omprioritering av tilgjengelige ressurser og en bevisst prioritering av nye investeringstiltak. En økt innsats på disse områdene vil styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler.

Den videre politiske behandlingen av fylkeskommunens årsbudsjett for 2017 og økonomiplanen for kommende fireårsperioden skjer i november og desember. Fylkestinget fatter det endelige vedtaket i midten av desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2016 | Skriv ut siden