Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet en sak om oppstart av reguleringsplanarbeid for E-39 strekningen Breimyrkrysset i Kristiansand og Volleberg i Songdalen ble det uttrykt at det er viktig at planarbeidet gis god fremdrift slik at anleggsstart kan skje så snart som mulig. Samtidig er hovedutvalget tilfreds med at Nye Veier A/S prioriterer den aktuelle etappen i veiselskapets oppstartsportefølje.

Det forutsettes at Kommunal- og Moderniseringsdepartementets føringer når det  gjelder nærmere utredninger og avbøtende tiltak blir fulgt opp i reguleringsplanarbeidet. Det bør angis rekkefølgekrav som sikrer gjennomføring av avbøtende tiltak.

Det pekes på at det er viktig at kryssing av Rossevannsbekken/-dalen utredes grundig og at det legges vekt på avbøtende tiltak. Uavhengig av hvilket alternativ som til slutt måtte bli valgt over Rossevannsbekken/-dalen, er det særlig viktig at følgende forhold ivaretas:

-Støydemping i forhold til friluftsområdene samt bo- og nærmiljøet
-Estetikk (landskap og konstruksjoner)
- Krigsminnene må hensyntas så langt mulig og må uansett ikke berøres fysisk av konstruksjoner og anlegg.
- Opprettholdelse av dagens stiforbindelser.
- Kortest mulig dagsone.

Formålet med planarbeidet er bygging av en ny firefelts vei med fartsgrense på 110 km/t med tilhørende kryss ved Breimyr. Strekningen inngår som vestre del av kommunedelplan for E18/E39 Vige – Volleberg (Ytre ringvei). I tillegg omfatter planarbeidet ny atkomstvei til Mjåvann industriområde.

Nye Veier A/S vil ha ansvar for bygging av veianlegget. Det er ikke tatt endelig stilling til tidspunkt for anleggsstart, men etappen fra Breimyrkrysset i Kristiansand til Livold i Lindesnes) er av veiselskapet prioritert i første fase frem til 2019/2020 - da med mulig oppstart i 2018.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer