Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet en sak om oppstart av reguleringsplanarbeid for E-39 strekningen Breimyrkrysset i Kristiansand og Volleberg i Songdalen ble det uttrykt at det er viktig at planarbeidet gis god fremdrift slik at anleggsstart kan skje så snart som mulig. Samtidig er hovedutvalget tilfreds med at Nye Veier A/S prioriterer den aktuelle etappen i veiselskapets oppstartsportefølje.

Det forutsettes at Kommunal- og Moderniseringsdepartementets føringer når det  gjelder nærmere utredninger og avbøtende tiltak blir fulgt opp i reguleringsplanarbeidet. Det bør angis rekkefølgekrav som sikrer gjennomføring av avbøtende tiltak.

Det pekes på at det er viktig at kryssing av Rossevannsbekken/-dalen utredes grundig og at det legges vekt på avbøtende tiltak. Uavhengig av hvilket alternativ som til slutt måtte bli valgt over Rossevannsbekken/-dalen, er det særlig viktig at følgende forhold ivaretas:

-Støydemping i forhold til friluftsområdene samt bo- og nærmiljøet
-Estetikk (landskap og konstruksjoner)
- Krigsminnene må hensyntas så langt mulig og må uansett ikke berøres fysisk av konstruksjoner og anlegg.
- Opprettholdelse av dagens stiforbindelser.
- Kortest mulig dagsone.

Formålet med planarbeidet er bygging av en ny firefelts vei med fartsgrense på 110 km/t med tilhørende kryss ved Breimyr. Strekningen inngår som vestre del av kommunedelplan for E18/E39 Vige – Volleberg (Ytre ringvei). I tillegg omfatter planarbeidet ny atkomstvei til Mjåvann industriområde.

Nye Veier A/S vil ha ansvar for bygging av veianlegget. Det er ikke tatt endelig stilling til tidspunkt for anleggsstart, men etappen fra Breimyrkrysset i Kristiansand til Livold i Lindesnes) er av veiselskapet prioritert i første fase frem til 2019/2020 - da med mulig oppstart i 2018.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer