Fylkeskommunen skal, etter krav i plan- og bygningsloven, utarbeide en regional planstrategi hvert fjerde år. Formålet med en regional planstrategi er å avklare hvilke regionale planspørsmål som skal prioriteres i perioden 2016-2020 for å fremme en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i regionen. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt at det skal utarbeides en felles regional planstrategi for Agder-fylkene. Fylkestinget i Vest-Agder besluttet i dag at det skal utarbeides fire nye planer: Sykkelstrategi for Agder. Kompetansestrategi for Agder. Folkehelsestrategi for Agder og Helhetlig plan for økt gjennomføring i videregående opplæring for Agder

Regional planstrategi er et verktøy for å ta stilling til hvilke regionale planspørsmål som det er viktig at fylkestinget arbeider med i en valgperiode. Planstrategien skal utarbeides og vedtas senest innen ett år etter konstituering av fylkestinget.

I planstrategien tas det også stilling til de eksisterende planene og hvilke av disse som skal videreføres, revideres, rulleres eller oppheves.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juli 2016 | Skriv ut siden