Fylkestinget godkjente i siste møte en fornyelse av en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen kommune. Et av temaet går på friluftsaktivitet. Her er det blant annet klart at det skal utarbeides en mulighetsstudieknyttet til turløypenettet på Nodelandsheia. I den forbindelse skal det identifiseres potensielle lavterskeløyper og mulige sammenkoblinger mellom løyper på Nodelandsheia i Songdalen og nærliggende områder mot Kristiansand kommune. Mulighetsstudien må utformes i samarbeid med grunneierne.

Løypene skal identifiseres og kartlegges med tanke på egnethet i forhold til gange, sykkel og ski og graderes etter standardbeskrivelser i en såkalt merkehåndbok. I mulighetsstudien skal det også undersøkes mulighetene for å etablere sosiale møteplasser hvor det kan tilrettelegges for skilek og andre aktiviteter.

Det skal også i mulighetsstudien fastsettes hvilke tilskuddsordninger som kan være aktuelle i ulike områder da dette avhenger av type grunneieravtaler.

Fylkeskommunen vil ta initiativ i saken.

Vest-Agder fylkeskommune har samarbeids- og utviklingsavtaler med samtlige kommuner i Vest-Agder. I år er det fem kommuner hvor avtalene skal reforhandles. Samarbeidsavtalene skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juli 2016 | Skriv ut siden