Merd
Foto: Erik Røed Kysten er klar
© Erik Røed Kysten er klar

Foto: Erik Røed Kysten er klar Erik Røed Kysten er klar

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjonskapasitet etter forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av tilbudet må søke innen 1. september i år.

Tilbudet gjelder mulighet til fleksibel utnyttelse av eksisterende tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Det åpnes for større fleksibilitet for alminnelige kommersielle tillatelser i sjøvann, samt utviklingstillatelser.
Innehaverne av disse tillatelsene får anledning til å endre tillatelsens avgrensning av maksimalt tillatt biomasse i henhold tabell nedenfor.
Fleksibiliteten tilbys ved at grensen for hvor mye maksimalt tillatt biomasse som kan stå i sjøen kan økes i den beste tilvekstperioden, mot at den senkes i resten av året.

Prøveordningen har en varighet på tre år, frem til 31. desember 2019.

Søknadsskjema og forskriften er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside:
http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-akvakultur/Bremnes-modellen

Krav til innsending og søknad
Innehavere av tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret og innehavere av utviklingstillatelser som ønsker økt fleksibilitet skal sende søknad til fylkeskommunen i det fylket tillatelsen hører hjemme. Tillatelsen hører hjemme i det fylket som følger av registreringsnummeret, selv om lokalitetene ligger i andre fylker.

Søknaden må være sendt senest 1. september 2016. Det er kun tillatt å sende søknaden med rekommandert brev, per faks eller elektronisk. Oppmøte hos den enkelte fylkeskommune, enten personlig eller ved fullmektig, er også tillatt. Ved oppmøte skal søknaden være mottatt senest 1. september kl. 1500.

For søknader tildelt etter 1. august 2016 gjelder en søknadsfrist på to måneder fra tillatelsesdokumentet utstedes.
Søknaden skal merkes med «Søknad om innføring av Bremnes-modellen». Søknaden skal skrives på fastsatt skjema og inneholde kvittering på innbetalt vederlag. Søknaden må også inneholde informasjon om hvilken tillatelse søknaden gjelder.

Det er søkers ansvar at søknaden kommer frem til rett fylkeskommune innen søknadsfristen. Søknader som blir levert for sent blir ikke behandlet.

Det skal ikke betales saksbehandlingsgebyr for søknad om innføring av Bremnes-modellen.

Vederlag
Vederlaget for innføring av Bremnes-modellen er satt som følger:
For tillatelser i Troms og Finnmark som er avgrenset til 945 tonn maksimalt tillatt biomasse er vederlaget 1 500 000 kroner.
For tillatelser i resten av landet som er avgrenset til 780 tonn maksimalt tillatt biomasse er vederlaget 1 500 000 kroner.
For tillatelser som er avgrenset på annen måte, er vederlaget 1923 kroner per tonn tillatelsen er avgrenset til.

For tillatelser som er tildelt etter 1. august 2016 gjelder de ovenfor angitte vederlag, men slik at vederlaget inflasjonsjusteres. Vederlagets størrelse reduseres deretteretter etter hvor lang tid som er igjen av prøveperioden.

Vederlaget skal betales til Fiskeridirektoratet, Økonomiseksjonen, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen, kontonummer 7694 05 09048, og være merket med "Vederlag 2016 – [nummer på tillatelsen]".

Vilkår
Dersom innehaver av tillatelsen får endret tillatelsens avgrensning etter innføring av Bremnes-modellen gjelder den nye avgrensningen fra vedtakstidspunktet, men likevel tidligst 1. august 2016 og frem til 31. desember 2019. Det er likevel ikke til hinder for at kapasiteten kan endres i eller i medhold av akvakulturloven.

Innehaver av tillatelse kan frem til 1. september 2018 når som helst melde fra til Fiskeridirektoratet om at innehaveren ønsker at tillatelsen tilbakeføres til avgrensningen denne hadde på vedtakstidspunktet, jf. § 7. Ved slik melding refunderes ikke innbetalt vederlag, og tillatelsen kan ikke meldes inn i igjen i prøveordningen.

Eventuelle endringer i tillatelsens avgrensning i perioden frem til 31. desember 2019 videreføres etter denne dato med utgangspunkt i tillatelsens pålydende avgrensning på vedtakstidspunktet.

Merk at vedtak etter denne forskriften ikke innebærer utvidelse av lokalitetsbiomasse, og eventuell utvidelse på lokalitetsnivå må omsøkes etter laksetildelingsforskriften på vanlig måte.
Innføringen av Bremnes-modellen vil også kunne kreve søknad om endring av driftsplan, jf. akvakulturdriftsforskriften § 40

Informasjon om søknadsprosess
Tilbudet om økt fleksibilitet blir behandlet i det fylket tillatelsen høre hjemme. Tilbudet er ikke en ordning med et begrenset antall tildelinger. Søknadene vil derfor bli behandlet fortløpende etter mottak. Dersom søknaden oppfyller forskriftsvilkårene fatter fylkeskommunene positivt vedtak.

av Richardsen, Wanja, publisert 8. juli 2016 | Skriv ut siden