Nylig behandlet kontrollutvalget en revisjonsrapport som har sett på mindreforbruket i de videregående skolene i Vest-Agder. Særlig er det sett på hvordan det er mulig å opparbeide seg mindreforbruk over tid, om driftsmidler blir brukt til investering og spesielt om dette har gått ut over kvaliteten i skolen og antall undervisningtimer elevene får.

Kritikken som kommer frem i rapporten gjelder mangel på felles elektronisk system for å dokumentere at elever får de undervisningtimer de har krav på i løpet av et år. Skolene har i dag ulike system for å planlegge timetallet og det jobbes med å utvikle et nytt omfattende digitalt skoleadministrativt system som både vil kunne håndtere planlegging og oppfølging av undervisningstimer, forklarer Arly Hauge, utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune.

Les hele rapporten her.

I rapporten kan følgende leses:

Hvordan kan mindreforbruk oppstå?

Blant de forskjellige mulige årsakene til mindreforbruk er vurdert om skolenes styring av lærerkrefter kan bidra til et mindreforbruk samt om budsjettarbeidet i Vest-Agder fylkeskommune er tilstrekkelig tilpasset dagens virksomhet ved de videregående skolene og ivaretar forskjellene mellom skolene på en god måte.

Rektor har en forpliktelse til å forvalte skolens ressurser effektivt, og dette omfatter også omfordeling av lærernes undervisningstid. En slik omfordeling bidrar til effektiv drift av skolen, og ligger innenfor rektors rett til styring. Effektiv styring av lærernes undervisningstid er en måte å unngå ekstra kostnader, noe som kan bidra til mindreforbruk. (....) Nyere undervisningsformer og definisjoner på undervisning åpner for fleksibilitet i gjennomføringen av undervisning ved lærerfravær. Lærerfravær blir håndtert forskjellig ved skolene ut fra deres forutsetninger, men skolene melder at det som oftest blir satt inn interne eller eksterne vikarer. Undersøkelsene ved skolene viste at håndteringen av vikarbruk kan gi innsparinger, men revisjonen har ikke innhentet nok informasjon til å kunne uttale seg om dette.

Blir mindreforbruk benyttet til investeringer?
Årsbudsjettene til de videregående skolene er lagt på et nivå som gir mulighet for mindreforbruk hvis skolene drives på en kostnadseffektiv måte. Hva skolene skal kunne benytte mindreforbruk til, har til nå ikke vært fastsatt i noe reglement eller nevnt i budsjettsakene. Men det har over flere år vært kjent at skolene benytter mindreforbruk til både utstyrsanskaffelser, vedlikehold og investeringer. Dette fremkommer også tydelig i årsoppgjørssakene, og det må derfor kunne legges til grunn at dette har bred politisk støtte. Men fylkeskommunen bør ha retningslinjer som sier noe om hvor store anskaffelser det forventes at skolene selv skal finansiere ved hjelp av mindreforbruk, samt hvilke typer anskaffelser som skal finansieres utenfor skolenes ordinære årsbudsjett.
Elevenes krav på undervisningstimer per fag.

Får elevene de timene de har krav på?                                                                                                                                               Revisjonen har også vurdert om elevene får de undervisningstimene per fag som de har krav på. Undersøkelsen ble gjort gjennom å vurdere skolenes systemer for planlegging og oppfølging av elevtimer. Kravet til minste antall årstimer gjelder både for programområder og for hvert enkelt fag. Flere skoler har gitt uttrykk for at elevene som får for få timer i noen fag får for mange i andre fag, slik at de totalt sett likevel får tilstrekkelig antall timer. Men det er ikke tilstrekkelig at elever blir gitt nok årstimer i gjennomsnitt for et programområde. Kravet er at det skal planlegges nok undervisning i hvert enkelt fag, uavhengig av det totale antall årstimer i programområdet for eleven.

Opplæringsloven stiller krav til forsvarlig system både for planlegging og for oppfølging av faktisk gjennomførte undervisningstimer for elevene. Revisjonen ser at enkelte skoler har utviklet systemer som, med gode rutiner for bruk, kan være forsvarlige system for planlegging av elevtimer. Revisjonen mener at skoleeier i påvente av det det nasjonale digitale skoleadministrasjonssystemet (VFS) bør videreføre arbeidet med å implementere et felles forsvarlig system for planlegging av elevtimer for alle skolene, basert på vurderingene i rapporten. Implementeringen av et slikt system for planlegging av elevtimer krever god opplæring og oppfølging fra skoleeiers side for å unngå feil bruk av verktøy i planleggingen.
Når det gjelder oppfølging av faktisk gjennomførte undervisningstimer for elevene bør skolene bør ha en dokumentert oversikt over hvilke endringer som har skjedd i forhold til planene. Skolene skal ha et forsvarlig system som for hvert fag håndterer slike avvik. Det viser seg at skolene har forskjellige system og rutiner for oppfølging av planene, men ingen av skolene kan gi en samlet dokumentasjon på gjennomførte elevtimer.

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 9. juli 2016 | Skriv ut siden