Høsten 2015 fremmet Kristiansand kommune forslag om å endre sammensetningen av Areal og transportplan samarbeidet i Kristiansandsregionen - ATP-utvalget. Forslaget går konkret ut på at kommunenes og fylkeskommunenes deltakelse reduseres til kun å omfatte ordfører/fylkesordfører, men at stemmevekten beholdes som i dag. Det vil si at Kristiansand kommunes ene representant vil vekte med seks stemmer, mens fylkeskommunens representant vil vekte fem stemmer. På den måten vil innflytelsen til disse to samarbeidspartnerne forbli den samme som tidligere. Da forslaget ble behandlet i fylkestinget nylig ble det klart Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at dagens sammensetning av ATP utvalget opprettholdes.

Forslaget, som ble avvist,  går også ut på at den ene representanten for Kristiansand kommune skal være ordføreren, og tilsvarende fylkesordføreren for Vest-Agder fylkeskommune. Vararepresentantene skal ifølge forslaget være varaordfører / fylkesordfører. For øvrige deltakere i ATP-samarbeidet vil endringen ikke medføre noen endring.

Fylkestinget besluttet for øvrig at sammensetningen av ATP utvalget tas opp på nytt når sakene om forlengelse av dagens bompengepakke og søknad om bymiljøavtale for Kristiansandsregionen er avklart.

ATP ble et permanent regionalt samarbeid fra januar 2010, etter å ha vært et prosjekt i perioden 2004-2010. ATP -samarbeidet består av seks kommuner og to fylkeskommuner. Kommunene er Lillesand-, Birkenes-, Søgne-, Songdalen-, Vennesla- og Kristiansand kommune samt Aust- og Vest- Agder fylkeskommune. Samarbeidet styres av et eget politisk utvalg, ATP – utvalget. ATP har som formål å ivareta samarbeidet i regionen innen areal- og transportforvaltningen på tvers av kommune- og fylkesgrense.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juli 2016 | Skriv ut siden