-Det stemmer at vi har brukt en del tid på å løse dette, men vi ønsker å gjøre jobben skikkelig slik at vi får en løsning som elever og ansatte kan leve med i mange år. Også midlertidige løsninger koster mye penger og vi vil gjøre dette skikkelig når det først må gjøres. Det innebærer også at vi må se på skolens behov i sammenheng med fremtidig behov for skolebygg i Kristiansandregionen. Så forstår vi at arbeidstilsynet er utålmodige på de ansattes vegne. I alle våre byggeplaner er elevers og de ansattes behov første prioritet, forklarer bygg og eiendomssjef Roald Torkelsen.

Bakgrunn for saken

I 2008 vedtok våre politikere en systematisk satsning på innklimaanlegg i våre skolebygg. Prosjektet fikk navnet "Bedre skolebygg" og beskrev en tiltaksplan som det er bevilget penger til hvert år siden da og nå var turen kommet til Kvadraturen skolesenter. Det er satt av 52 mill til oppgradering av inneklimaanlegget på skolen.

Det eldste bygget på Kvadraturen skolesenter er fra 1974. Arbeidstilsynet hadde tilsyn etter klage på dårlig inneklima i februar 2015. Resultatet at Vest-Agder fylkeskommune fikk pålegg om å gjøre kortsiktige tiltak, utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse, samt en forpliktende plan for utbedring av inneklimaet, innen 1. juli 2015.  Fra fylkeskommunens side har det siden våren 2015 vært jobbet med å se på skolestrukturen for hele Kristiansandregionen. I det arbeidet er Arbeidstilsynets pålegg tatt med som en viktig føring.

Bare tilsynelatende enkelt

Vi har fått utarbeidet en beskrivelse og kalkyle på hvordan et nytt ventilasjonsanlegg kan installeres. Det er komplisert og kostnadskrevende å få til. Derfor arbeider vi i disse dager parallelt med en "Areal- og egnethetsvurdering" samt en teknisk /økonomisk levetidsberegning slik at vi få et bedre beslutningsgrunnlag for å iverksette fremtidige tiltak. En helhetsvurdering legges frem for plan- og byggekomiteen forteller Torkelsen.

I april i år vedtok Fylkestinget at "A) Kvadraturen skolesenter oppgraderes i tråd med pålegg fra Arbeidstilsynet og B) Det igangsettes en utredningsprosess som kan gi grunnlag for å vurdere om bygg A B ved Kvadraturen skolesenter bør ombygges eller rives for nybygg og utvidelse." (Politisk sak 10/16 Skolebruksplan 2030 – forslag til videre prosess) Så må de nødvendige midler bevilges og en egen sak legges frem politisk i nov./des. i år.

Siste frist

Dersom Arbeidstilsynet ikke er fornøyd med planen og fremdriften, vil de pålegge fylkeskommunen tvangsmulkt på 2000,- pr virkedag (mandag-lørdag) fra 1. 1 2017 avslutter Roald Torkelsen.

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 23. august 2016 | Skriv ut siden