Stortinget bevilget i 2016 til sammen 126,5 millioner kroner over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging i distriktene. Midlene gir nå om lag 9 200 husstander nytt eller forbedret bredbåndstilbud. Vest-Agder fylkeskommune mottar rundt 4,3 millioner kroner. På vegne av Samferdselsdepartementet forvalter og tildeler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. I år fikk Nkom inn 102 søknader fra kommuner i 15 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene. Etter endelig behandling hos Nkom, ble 30 søknader innvilget.

- Økt satsing på IKT og digitalisering vil være et viktig bidrag til å sikre fortsatt velferd og vekst i Norge. En grunnleggende forutsetning for digitalisering og økt bruk av digitale løsninger er at det finnes et godt og tilfredsstillende bredbåndstilbud i alle deler av landet. Det er de kommersielle aktørene som tar de store investeringene i bredbåndsutbygging, men staten tar et ekstra ansvar der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2016 | Skriv ut siden