Tirsdag 27. september samlet representanter fra regionens næringsliv, akademia, og offentlig sektor seg for å diskutere hvordan Agder kan nå sine klimamål for 2020. Det ble et produktivt møte med mange gode innspill. Møtet ble arrangert av faggruppe klima, en ressursgruppe som jobber med gjennomføring av Regionplan Agder 2020s klimamål.

Faggruppen hadde på forhånd utarbeidet et strategiutkast med anbefalinger til hva Agder må gjøre for å nå klimamålene. Tine Sundtoft inviterte nå det regionale partnerskapet til en rundbordskonferanse for å få konkrete innspill til anbefalingene.

Klimagassutslippene i Agder har vært stabile siden 2010, men det har ikke vært noen klar nedgang. Det er transport og industri som står for mest utslipp i regionen, og mange av tiltakene er naturlig nok rettet mot disse to områdene.

Klimamøte 1Fylkesrådmann Tine Sundtoft innledet møtet, og åpnet med en påminnelse: - Klimautfordringene er mer alvorlige enn vi så for oss da Regionplanen ble vedtatt i 2010. De 16 siste månedene har også vært de 16 varmeste på jorden siden målingene startet.

Sundtoft fortsatte med å fortelle at Agder i 2010 var en av de første regionene som satt klima som satsingsområde. Visjonen til fylkene er ambisiøs og sier at Agder skal være en internasjonal ledende region på distribusjon av fornybar energi innen 2020. Både det og målene om kutt i utslipp er mulig å få til, men vi har bare fire år. Sundtoft presenterte så strategiens forslag til satsingsområder i Agder:

I 2020 vil Agder stå for nesten halvparten av Norges kraftoverskudd. Det betyr at vår region kan levere miljøvennlig energi til Europa, samtidig som vi sikrer fornybar kraft til eksisterende industri og nye satsinger som grønne datasentre. Strategien foreslår også å fortsette satsingen på el-biler og utbygging av hurtigladepunkter langs veiene. I tillegg skal det innføres tiltak som begrenser bilbruken rundt byer og tettsteder, og økt prioritering av fotgjengere, syklister, og kollektivtrafikk. Det offentlige skal også være en premissleverandør og vektlegge klima og miljø under offentlige innkjøpsprosesser.

Til slutt kom hun med en oppmuntring: - Regionplanen er ikke fylkeskommunenes plan – den gjelder alle aktører på Agder. For å nå målene trenger vi deres innspill til klimastrategien.

Offensive deltakere

Klimamøte 2

Innspillene kom også på rekke og rad. Deltakerne takket for invitasjonen og muligheten til å påvirke retningen for klimaarbeidet i landsdelen. Rundt bordet var deltakerne fornøyde med satsingsområdene som er foreslått i strategien, men hadde også forslag til hva som kunne legges til.

Klimamøte3

Lars Petter Maltby fra Eyde-klyngen og Reidar Tveiten fra Fylkesmannen etterlyste begge et større fokus på bioøkonomi. Her har Agder store muligheter til å utvikle lokal trevare til bruk for både industriproduksjon (trekull som erstatning for fossilt) og til mer miljøvennlige bygg. Andre spilte inn behovet for samarbeidsforum hvor bedrifter kan diskutere gjennomføring av tiltak på tvers av næringer og etablerte klynger og nettverk. Næringsforeningen i Kristiansand har allerede en ressursgruppe på det grønne skiftet, som særlig jobber med å hjelpe SMBer til å se mulighetene som ligger her. Frank Reichert, rektor ved UiA, etterlyste et samarbeid med langsiktig fokus på fremtidige miljøutfordringer, slik at Agder kan utvikle løsninger i forkant av disse.

Det var konsensus om at det aller viktigste var å realisere strategien og skaffe resultater. Med gode naturgitte ressurser, sterke klynger med høy kompetanse på sine felt, et aktivt universitet, og offensive offentlige institusjoner lover det bra for det videre arbeidet.

Agder har hatt suksess med samarbeid rundt klimatiltak før: Miljøfyrtårns-ordningen ble startet i Kristiansand, mens Klimapartnere oppsto i Arendal. Bare i fjor hadde medlemsbedriftene i Klimapartnere et kutt på ni prosent, mens bedriftene som har vært med siden starten har redusert sine utslipp med hele 52 prosent.

Alle innspillene fra tirsdagens rundebordskonferanse tas videre av faggruppe klima, som skal ferdigstille den endelige klimastrategien 2016-2020.

Det blir ny samling 18. november. Regjeringens ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft har da lagt fram sin rapport/strategi for hvordan Norge skal fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. Møtet vil speile denne rapporten opp mot regionens satsinger og aktørene vil komme med innspill til hvordan de kan bidra til å gjennomføre strategien og oppfylle Agders ambisiøse klimamål.

av Endre Helgeland/Inger Holen, publisert 30. september 2016 | Skriv ut siden