Stortinget har i forbindelse med behandlingen av kommunereformen vedtatt å overføre nye oppgaver til kommunene. En samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene vil bli lagt frem våren 2017, samtidig med fremlegg om kommunestruktur og nytt folkevalgt regionalt nivå. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i et høringsnotatet kommet med fremlegg om lov- og forskriftsendringer i forbindelse med at nye oppgaver skal overføres til kommunene. Blant oppgavene inngår kollektivtransport. Da fylkesutvalget tirsdag avga Vest-Agder fylkeskommunes svar uttrykte fylkesutvalget i tråd med en anbefaling fra fylkesrådmannen at ansvaret for kollektivtrafikken bør ligge på fylkeskommunene/ nye regionene.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft skriver følgende i sin vurdering i saken:

Når det gjelder kollektivtransport vil en overføring av ansvaret til de største kommunene bryte med generalistkommuneprinsippet og innebære oppgavedifferensiering. Kollektivtransport vil bli et fylkeskommunalt ansvar utenfor de største kommunene. Selv om regjeringens ekspertutvalg (Vabo-utvalget) gikk inn for overføring av kollektivtransporten til større kommuner på visse vilkår, pekte utvalget på flere utfordringer ved en slik løsning. Utvalget antok at det vil bli ytterligere samordningsbehov mellom forvaltningsnivåene og på tvers av kommuner.

Overføring av ansvaret for kollektivtransport fra fylkeskommunene til større kommuner vil dessuten medføre at det blir flere aktører med ansvar på kollektivområdet. En oppgavedifferensiering, der noen storkommuner overtar ansvaret for kollektivtransporten, vil kunne gi utfordringer for fylkeskommunen ellers, som i mange tilfeller kan komme til å få færre innbyggere enn storkommunen, men som må opprettholde et kollektivtilbud i sin del av fylket. Storkommunene vil primært ha ansvaret for å sørge for kollektivtransport innenfor sine kommunegrenser. Fylkeskommunen vil ha ansvaret for å sørge for kollektivtransport i resten av fylket, der det er vesentlig mindre kundegrunnlag. Det vil kunne oppstå utfordringer knyttet til effektivitet når det gjelder å koordinere reiser på tvers av storkommuner og fylket ellers, eller dersom to storkommuner med ansvaret for kollektivtransport grenser mot hverandre.

De samme utfordringene ble pekt på i meldingen Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Oppgavedifferensiering på kollektivtransportområdet vil føre til en økning i antall organisatoriske enheter med ansvar for kollektivtransporten, og lokalforvaltningen kan samlet sette bli mer uoversiktlig. Dette kan skape utfordringer når det gjelder tjenestenes kvalitet sett fra brukerne. Det ble også påpekt at geografisk oppsplitting av kollektivtilbudet kan skape utfordringer for sammenhengen i kollektivtilbudet og at effektiviteten vil kunne reduseres, ved at stordriftsfordeler reduseres.

Utfra dette anbefaler fylkesrådmannen ikke å splitte opp ansvaret for kollektivtrafikken lokalt og at kollektivtrafikken må ligge på regionalt folkevalgt nivå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. september 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer