Digin er en av Norges største IKT-klynger. Den har rundt 70 små og mellomstore medlemsbedrifter fra begge Agder-fylkene, med en samlet årlig omsetning på rundt 1,75 milliarder kroner og 1150 ansatte. Digin jobber for å bidra til nyskaping og vekst i medlemsbedriftene på Agder gjennom bruk av smart teknologi, for tiden med fokus på satsingsområdene eHelse, sikkerhet og datalagring. Digin har sendt inn søknad til fylkeskommunen om økonomisk støtte for å kunne hjelpe medlemsbedriftene og regionen til å synlig­gjøre muligheter og utfordringer innen digitalisering/sikkerhet, eHelse, datalagrings­sentre. Fylkesutvalget besluttet i dag at det skal gis et økonomisk tilskudd.

Vest-Agder fylkeskommune bevilger IKT-klyngen Digin et tilskudd på 180 000 kroner for 2016. Bevilgningen forutsetter at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 120 000 kroner til samme formål. Det legges opp til fylkeskommunal støtte på 600 000 kroner for 2017 og 2018 fra de to fylkeskommunene. Denne støtten gis under forutsetning av økt egeninnsats eller egenandel slik at offentlige tilskudd ikke overstiger 50 prosent.

Fra juni 2012 var Digin del av klyngeprogrammet Arena. Det tilførte klyngen cirka to millioner kroner i årlig støtte. Arena-statusen ble ikke fornyet da perioden utløp i 2015. Det har også vært gitt støtte fra Innovasjon Norge. I perioden hvor Digin hadde Arena-status, ble det årlig bevilget 300 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune og 200 000 kroner fra Aust-Agder fylkeskommune til klyngearbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. september 2016 | Skriv ut siden