Lindesnes kommune har i sommer satt i gang planarbeid for en kommunedelplan for kulturminner. Kommunen har sendt ut et forslag til planprogram på høring. Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur- og utdanning og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet forslaget forrige uke. Hovedutvalgene uttrykte at fylkeskommunen oppfatter at hovedretningen i planprogrammet er i tråd med fylkeskommunens strategi for kulturminnefeltet, som ble vedtatt i 2014. Hovedutvalgene er derfor positive til at Lindesnes kommune har varslet oppstart av kommunedelplan for kulturminner.

En kommunal kulturminneplan er kommunens egen sammenstilling og evaluering av kulturminner og kulturmiljøer. Fylkeskommunens oppgave er å bidra med kompetanse og veiledning til kommunene. Riksantikvaren kan gi tilskudd til planarbeidet.

Fylkeskommunens overordnede interesse i planarbeid er knyttet til fylkeskommunens rolle som både regional kulturminnemyndighet og utviklingsaktør. Hovedutvalgene peker på at i fylkeskommunens strategi for kulturminnefeltet er det foretatt åtte tematiske prioriteringer. Særlig avsnittene om uthavnene og industriarv er relevant for Lindesnes kommune. Strategien vektlegger betydningen av lokal tilhørighet og eierskap for forståelse, vern og bruk av kulturminner. Kommunale kulturminneplaner er viktig verktøy i den sammenheng.

I planprogrammet opplyser Lindesnes kommune at hovedmålet med kommunedelplan for kulturminner i Lindesnes kommune er å styrke kulturminnevernet i kommunen, synliggjøre kommunens kulturminner og lage en strategi for hvordan kommunen ønsker å ta vare på disse. Videre skal planen være et verktøy for saksbehandlere i kommunen og det bør innarbeides som en del av vurderingen i alle arealsaker.

Med det som utgangspunkt skal planen gjennomgå ulike typer kulturminner som er sentrale for kommune. Innenfor hver type skal planen gi en oversikt over hva man allerede vet, hva man trenger mer kunnskap om og hvordan man vil prioritere for fremtiden.

Planprogrammet legger opp til at følgende typer kulturminner skal gjennomgås:

• Kulturlandskap

• Kulturmiljøer

• Maritime kulturminner

• Tekniske og industrielle kulturminner

• Samferdsel og kommunikasjon

• Krigsminner og forsvarsminner

• Kirker og kirkegårder

• Forsamlingshus, idrett og friluftsliv

• Geologi, fauna og flora

• Minnesmerker og monument

• Immaterielle kulturminner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. september 2016 | Skriv ut siden