Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune ikke vil omprioritere midler fra en midlertidig gangbro ved fylkesvei 804 Feda bru til en kommunal gangbro over Fedeåna. Det vil dermed ikke bli gitt fylkeskommunalt investeringstilskudd til etablering av kommunal gangbro over Fedeåna.

Kvinesdal kommune ønsker å etablere en gangbro over Fedeåna sør for en eksisterende fylkesveibro på fylkesvei 804, i den gamle traseen til E39 over Fedeåna. Kommunen ønsker å se etableringen av denne broen i sammenheng med bygging av ny Feda bro på fylkesvei 804, ved at midler som planlegges brukt på midlertidig gang- og sykkelbro ved fylkesveibroen i byggeperioden kan legges inn som tilskudd til den planlagte kommunale broen. I tillegg søkes det om en million kroner i ytterligere tilskudd til etablering av gangbro.

Vest-Agder fylkeskommune VAF har bedt Statens vegvesen om en vurdering av det vegtekniske og trafikksikkerhetsmessige aspekter knyttet til de to ulike løsningene.  Dersom kommunens gangbro skal benyttes som gang- og sykkelløsning under byggingen av ny fylkesvei 804 Feda bro kan ikke fylkeskommunens broprosjekt startes før gangbroen er ferdigstilt. Vegvesenet har på vegne av fylkeskommunen planlagt byggestart på fylkesveibroen i 2017. En slik fremdrift er ikke realistisk dersom ferdigstillelse av kommunens bro blir en forutsetning for oppstart. Dette vil innebære minimum ett års utsettelse på bygging av fylkesveibroen. En slik utsettelse vil medføre at trafikken på fylkesvei 804 vil gå på dagens midlertidige bro betydelig lengre enn forutsatt. Dette vil også innebære en relativt stor kostnad for leie av midlertidig bro, samt gi utfordringer i forhold til tidsaspektet med utarbeidelse av kontrakt for bygging av ny bro på fylkesvei 804.

I notatet fra vegvesenet vise det til at de som i dag bruker den eksisterende, midlertidige broen på fylkesvei 804 vil få en betydelig omvei for å komme til blant annet skolen i byggeperioden. Det er en klar overvekt av bebyggelse rundt den eksisterende broen. Flertallet av beboerne i området vil få en betydelig omvei til skole, barnehage og andre tilbud på motsatt side av elven i byggeperioden. Det er sannsynlig at flere av elevene vil få rett til skoleskyss dersom de må gå via fylkesvei 843 og kommunens gangbro for å komme til skolen.

Den aktuelle strekningen langs fylkesvei 843 er om lag en kilometer lang, uten veilys, med blandet trafikk, og uten mulighet for å separere trafikantgruppene. Total lengde på strekningen blir da om lag to kilometer. Trafikksikkerhetsmessig kan det ikke anbefales å sende et så stort antall myke trafikanter langs fylkesvei 843 som det vil være snakk om i byggeperioden for ny fylkesvei 804 Feda bro.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. september 2016 | Skriv ut siden