Sirdal kommune har lagt ut forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel til høring. Den er det viktigste styringsdokument for utvikling av kommunen. I Vest-Agder fylkeskommune skal innspill til oppstart av kommuneplanens samfunnsdel sluttbehandles i fylkestinget. Da planprogrammet ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag ble programmet karakterisert som et godt grunnlag for det videre planarbeidet.

For perioden 2016 – 2020 har Sirdal kommune valgt følgende satsingsområder:

 • Kommunestruktur

 • Økonomi
 • Folketallsutvikling
 • Oppvekst og levekår
 • Næring og reiseliv
 • Areal, klima og miljø
 • Infrastruktur og kommunikasjon
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Videre er det påpekt at folkehelse og likestilling er tema som skal være gjennomgående for alle satsingsområdene.

Sirdal kommune har god økonomi, lav arbeidsledighet og kommunens folkehelse-oversikt viser at folkehelsen er i hovedsak god. Kommunen har under 2000 innbyggere. Folketallet har økt noe det siste tiåret, men kvinneandelen har gått ned. Mange av innlandskommunene strever med å få unge kvinner til å bo, komme tilbake etter endt utdannelse eller tiltrekke seg "nye" innflyttere. Mangel på kompetansearbeidsplasser er en viktig årsak.

Det er en utfordring for kommunen at folketallet varierer enormt gjennom året. Til visse tider er det godt over 12 000 innbyggere. I vinterferie og påskeferie er de fleste hyttene benyttet og det er spesielt utfordrende å kunne gi tilfredsstillende helsetilbud i disse periodene. Kommunen mener de har et godt opplegg som kan takle at innbyggertallet mangedobles for kortere tidsrom.

Andelen over 80 år er høyere landsgjennomsnittet.

Innvandrere/flyktninger bidrar til å øke folketallet. Kommunen har lykkes med å få mange i jobb.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. september 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer