Lyngdal kommune er i startfasen i arbeidet med en kommunedelplan for Bergsakerheia. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga onsdag fylkeskommunens uttalelse til planprogrammet. Hovedutvalget mener planprogrammet gir god oversikt over hovedmålsettinger og premisser for planarbeidet samt at det belyser relevante utredningstemaer. Planprogrammet legger med dette godt til rette for utarbeidelse av en velfungerende kommunedelplan for området.

I uttalelsen gjør hovedutvalget kommunen oppmerksom på at utbedringer av fylkesvei 533 Eierslandsveien ikke er prioritert i Handlingsprogram for fylkesvei og at det ikke finnes fylkeskommunale midler til utbedring. Tiltak må derfor løses og bekostes av andre aktører.

Hovedutvalget viser samtidig til en del kommentarer fra fylkeskommunen som kommunen anmodes om å følge opp i det videre arbeidet. En av disse går på friluftsliv. Det bør allerede på dette plannivået kartlegges og legges inn viktige turdrag og grøntkorridorer gjennom området, herunder snarveier for myke trafikanter fra byggeområdene til sentrum. Disse korridorene må gjerne gjøres som sammenhengende lysløyper der det er mulig.

En annen kommentar gjelder bebyggelse og utbyggingsstrategi Vurderinger av behov og plassering av tilstrekkelige arealer til offentlig tjenesteyting bør gjøres gjenstand for grundige vurderinger. Det bør også vurderes om og eventuelt hvor det skal åpnes f for eksempel kiosk/nærbutikk i området.

Videre vises det til at fylkeskonservatoren har gjennomført befaring med kommunen og området er i minimal konflikt med kjente kulturminner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. september 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer