Fylkeskommunen har nå til behandling en høringssak som omhandler prinsippvedtak for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen, Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken i dag gikk hovedutvalget inn for at fylkesutvalget skal stille seg bak Rådmannsutvalgets innstilling til ATP- utvalget. Fylkesutvalget avgir fylkeskommunens endelige høringssvar 13. september. Saken er for tiden på høring i de syv kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand samt Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.

Dersom fylkesutvalget følger opp vedtaket fra hovedutvalget innebærer det at Vest-Agder fylkeskommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i Kristiansandsregionen basert på følgende:

a) 13 bompunkter (det kan bli aktuelt for styringsgruppen å foreta korrigeringer).

b) En økning av dagens satser på 50 prosent.

c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.

d) Fortsatt timesregel.

e) Rabatt – 20 prosent for lette kjøretøy.

f) Månedstak på 60 passeringer.

g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved første reforhandling av avtalen.

Bakgrunnen for saken er at det er utarbeidet et forslag til en portefølje av tiltak for en fremtidig Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Selve avtalen skal fremforhandles med staten. Før disse forhandlingene kan starte må regionen fatte et prinsippvedtak om bompengefinansiering. Dette prinsippvedtaket må på plass slik at staten ser at det er en vilje til regional del-finansiering av porteføljen.

Forslaget til portefølje er utarbeidet med utgangspunktet i føringene fra staten blant annet gjennom Nasjonal Transportplan (NTP). Den førende målsettingen for en Bymiljøavtale er at personbiltrafikken skal ha nullvekst. Dette innebærer at veksten i persontrafikken må tas av kollektiv, sykkel og gange. De ulike tiltakene vektes etter den effekt de for å nå nullvekst-målet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. september 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer