Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder besluttet i april å gå inn i forhandlinger om å etablere en ny region Agder. Det er nedsatt et forhandlingsutvalg som består av fylkesordførerne, fylkesvaraordførerne og opposisjonslederne i de respektive fylkeskommunene. Forhandlingsutvalget tar sikte på å presentere forhandlingsresultatet og utredningen om en ny region Agder i begynnelsen av oktober 2016. For å sikre en tilfredsstillende høringsfrist foreslår fylkesrådmannen at forhandlingsutvalget får fullmakt til å sende utredningen om en ny region Agder på høring når denne foreligger. Fylkesutvalget vedtok i dag å gi at det skal gis en slik fullmakt. Dette innebærer at utredningen kan sendes på høring uten at fylkesutvalget eksplisitt må godkjenne denne i etterkant av at utredningen foreligger.

Fylkestinget vil i desember ta stilling til om en ønsker å etablere en ny region. I perioden oktober-november 2016 vil det i begge fylker bli gjennomført en bred høring for å innhente vurderinger fra kommuner, organisasjoner og næringsliv. Innbyggerne i Aust-Agder skal dessuten høres gjennom en representativ innbyggerundersøkelse med mål om å fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. september 2016 | Skriv ut siden