Kommunal og moderniseringsdepartementet har, etter bestilling fra Regjeringen, gjennomført en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. Utredningen skal gi departementet grunnlag for å vurdere hva som er hensiktsmessig inndeling av embetene, gitt de oppgaver og roller fylkesmannen skal ivareta i forvaltningen nå og i tiden fremover. Fylkesutvalget anbefalte i dag at fylkesmannens fremtidige struktur må bygge på en regionmodell. Det vil åpne for en sammenfallende inndeling mellom fylkesmann og regionalt folkevalgt nivå. Fylkesutvalget fremhever at det fremtidige regionale folkevalgte nivået bør ligge til grunn for en felles regional standardinndeling i regional stat.

Bakgrunnen for at Regjeringen igangsette utredningen var at kommunereformen og en endret kommunestruktur med færre og mer robuste kommuner åpner for å vurdere fylkesmannsembetets geografiske inndeling. Regionreformen der målet er om lag ti nye folkevalgte regioner, med en sterkere samfunnsutviklerrolle og nye oppgaver, har  aktualisert behovet for en vurdering av inndelingen av fylkesmannen.

Sammenfallende inndeling mellom fylkesmann og regionalt folkevalgt nivå vil kunne gi flere fordeler. Blant annet vil det være enklere å håndtere tverrsektorielle oppgaver på en effektiv måte i for eksempel saker relatert til regional planlegging, samfunnssikkerhet og beredskap. En oversiktlig og brukervennlig forvaltningsstruktur er også et mål i seg selv. Stortinget har tidligere påpekt behovet for bedre samsvar mellom regional stat og regionalt folkevalgt nivå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. oktober 2016 | Skriv ut siden