Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen hadde til fylkestingets møte tidligere denne uken sendt inn en interpellasjon. Hun ba i den fylkesordfører Terje Damman besvare hvordan oppfølgingen av Parisavtalen skal organiseres i fylkeskommunen, og hvordan fylkeskommunen synliggjør sine klimatiltak. I sitt svar redegjorde fylkesordføreren for en omfattende miljørettet aktivitet på en rekke områder både internt i fylkeskommunens enheter og også i et eksternt perspektiv i samarbeid med flere andre partnere i landsdelen.

-Klimautfordringene er et globalt problem, og en av de største utfordringene vi står ovenfor. Parisavtalen har samlet hele verden rundt konkrete mål for utslippskutt. Det gjør den til en av de viktigste internasjonale avtalene vi har. Vest-Agder fylkeskommune er selvsagt i gang med å følge den opp.  Både forrige fylkesting, men også dette fylkestinget, har lagt føringer for og fattet vedtak knyttet til vår oppfølging av saksområdet, sa Damman.

Han forsikret fylkestinget om at fylkeskommunen jobber aktivt med miljøtiltak på alle områder, og at det allerede er gjort mye konkret for å følge opp Paris-avtalen. Han pekte blant annet på at klima og miljø er et av hovedtemaene i Regionplan Agder 2020. Der er det vedtatt en egen klimastrategi. Vest-Agder fylkeskommune har også lagt opp sin virksomhet i tråd med kriteriene for å bli miljøsertifisert.

-Arbeidet blir synligjort vet at vi legger tung vekt på klimahensyn når avgjørelser tas i fylkeskommunen, og har miljøkrav for offentlige anskaffelser. En tydelig satsing på kollektivtrafikk og miljøvennlig privatbilisme, fokus på utvikling av grønne næringer, og bygging av klimanøytrale skolebygg er med på å vise Vest-Agder fylkeskommunes klimafokus til skoleelever, næringsliv, politikere, og befolkningen generelt. 

-Synliggjøringen av vårt arbeid skjer også gjennom informasjon på fylkeskommunens ulike kunngjøringssider og gjennom Regionplan Agder 2020 sine kunngjøringssider/ regionplannytt for å nevne noen få formidlingskanaler, opplyste Damman.

Her kan du lese hele interpellasjonssvaret.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2016 | Skriv ut siden