Det siste året har det ankommet mange asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente til Vest-Agder. Opplæringsbehovet for unge og voksne minoritetsspråklige er derfor stort om de raskest mulig skal komme i arbeid og bli integrert i våre lokalsamfunn. Både kommunen og fylkeskommunen har sine forpliktelser i denne opplæringen. Vest-Agder fylkeskommune har satt i gang flere tilbud, både for ungdom og for voksne. Fylkestinget uttrykte i dag at det er positivt til opplæringstilbudene til minoritetsspråklige som er satt i gang. Samtidig besluttet fylkestinget at nye opplæringstilbud til minoritetsspråklige skal bli innarbeidet i økonomiplanen og behandlet i forbindelse med budsjettarbeidet.

I alle tre regionene i Vest-Agder er det etablert innføringsklasser som gir unge et år der de blir kjent med videregående skole og får et bedre faglig grunnlag for å kunne delta i ordinær undervisning. Når det gjelder de voksne, er det de tre karrieresentrene som utvikler tilbud som tar vare på de rettighetene de voksne har. Det er etablert tilbud i sju yrkesfaglige programområder i tillegg til studiekompetansekurs. Det arbeides også med utvikling av tilbud til voksne som har liten skolebakgrunn fra hjemlandet og som har delkompetanse som mål.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft peker i saksfremlegget til fylkestinget på at skal vi lykkes med å få alle grupper yrkesaktive og inkludert i fellesskapet der de bor, bør det etableres et regionalt samarbeid der tilbudene koordineres. Hun viser til at et slikt samarbeid er etablert i Lindesnesregionen. Her starter det et tre-årig prosjekt i januar 2017. Det er behov for lignende prosjekter i de to andre regionene, Lister og Kristiansand. Hvis regionen skal lykkes med å få nye innvandrergrupper inn i arbeids- og samfunnsliv, er det avgjørende at igangsatte tiltak videreføres, og at det igangsettes nye målrettede tiltak.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2016 | Skriv ut siden