Jernbaneverket, har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet en konseptvalgutredning for en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, kalt Grenlandsbanen. Utredningen utgjør det faglige grunnlaget for regjeringen sin vurdering av hvordan dette prosjektet skal prioriteres i Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Den er nå sendt ut på høring. Fylkestinget uttrykte i dag at sammenkoblingen er det viktigste enkeltprosjektet for å styrke jernbanens attraktivitet og konkurransekraft for gods- og persontransport mellom Oslo – Kristiansand – Stavanger. Prosjektet gir store reisetidsgevinster og regionaleringvirkninger. Grenlandsbanen må tas inn i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029.

Vest-Agder fylkeskommune har sammen med Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Rogaland fylkeskommuner arbeidet for en slik sammenkobling siden begynnelsen av 90 tallet gjennom Jernbaneforum Sør. Sammenkoblingsprosjektet er løftet fram som et høyt prioritert prosjekt i blant annet Regionplan Agder 2020, Regionaltransportplan Agder 2015-2027 og Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020.

Fylkestinget gjorde det også klart at Vest-Agder fylkeskommune mener det må velges fremtidsrettede løsninger som legger vekt på hva som gir størst mulighet for utvikling i togtilbudet i takt med økt markedsgrunnlag for gods- og persontrafikk:

- I videre planlegging bør hastighet vurderes på en helhetlig måte for hele strekningen Oslo – Kristiansand og legge til rette for ilbudsutvikling for fjerntogtrafikk, IC-tilbud og godstransport.
- Antall stopp på Grenlandsbanen bør vurderes nærmere i videre planlegging.

Fylkestinget understreket også nødvendigheten av at et ytre Inter-City-tilbud  med dobbeltspor gjennom hele Vestfold må innarbeides i regjeringens forslag til NTP Det er avgjørende for en realisering av Grenlandsbanen.

Det må sørges for en samordnet gjennomføringsstrategi for planlegging og utbygging av IC Vestfoldbanen og Grenlandsbanen.

Når KVU Grenlandsbanen er godkjent, ønsker fylkestinget  at det igangsettes arbeid med en konseptvalgutredning for en kystbane videre sørover til Kristiansand

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2016 | Skriv ut siden