Dersom fylkestinget 25. oktober stiller seg på linje med et flertallsvedtak fylkesutvalget i dag fattet, vil Vest-Agder fylkeskommune ikke slutte seg til de anbefalinger som fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gitt i kommunereformarbeidet i Vest-Agder. Fylkesrådmann Tine Sundtofts anbefaling om å slutte seg til fylkesmannens anbefalinger ble kun støttet av et mindretall på fire av elleve representanter. Flertallet, bestående av representantene fra AP, SV, V, Sp og en fra KrF, støttet et forslag fra SP hvor fylkeskommunen vil respektere de vedtak som er fattet i de enkelte kommunestyrene. Fylkeskommunen kan derfor ikke slutte seg til de anbefalinger som fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gitt i kommunereformarbeidet i Vest-Agder. Mindretallet besto av H, Frp og en representant fra KrF.

Bakgrunnen for saken er en invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkeskommunene. Som ledd i arbeidet med å utarbeide en proposisjon til Stortinget, om forslag til sammenslåinger av kommuner i forbindelse med den pågående kommunereformen, innhenter departementet eventuelle uttalelser fra fylkeskommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. oktober 2016 | Skriv ut siden