Gjennom flere år har fylkeskommunen hatt en ordning hvor det inngås samarbeids- og utviklingsavtaler med de enkelte kommunene. Disse følges opp blant annet gjennom et årlig oppfølgingsmøte. På disse møtene deltar administrativ og politisk ledelse hos begge parter. Fra fylkeskommunen har fylkesordfører, fylkesvaraordfører og leder i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, samt leder av hovedutvalg for kultur og utdanning deltatt fra den politiske ledelsen, og fylkesrådmannen, regionalsjefen, assisterende fylkesutdanningssjef og samferdselssjefen fra administrativ ledelse.

I løpet av 2016 har det vært avholdt oppfølgingsmøter med samtlige av kommunene, med unntak av Kristiansand som følges opp via månedlige møter med kommunen. I 2015 utgikk avtalene med Audnedal, Lyngdal, Vennesla, Sirdal og Songdalen. Ny avtale for Songdalen ble vedtatt av fylkestinget i juni 2016. De øvrige kommunene vil etter planen bli handlet av fylkestinget i løpet av høsten 2016.

I år går gjeldende avtaler ut for kommunene: Farsund, Kristiansand, Kvinesdal og Lindesnes. Arbeidet med å utarbeide nye avtaler for disse kommunene vil bli iverksatt i løpet av våren 2017.

Oppfølgingsmøtene organiseres ved at fylkeskommunen innkaller til møte, og møtene avholdes i kommunene.

For fylkeskommunen er det en viktig forutsetning for samarbeids- og utviklingsavtalene at de er med på å bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. Avtalestrukturen følger de fem hovedsatsingsområdene i regionplanen. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2016 | Skriv ut siden